Erkeklik ve Şiddet Odağında Murathan Mungan’ın “Kasım ile Nâsır” ve “Ulak ile Sadrazam” Öyküleri
(Murathan Mungan’s Stories “Kasım ile Nâsır” and “Ulak ile Sadrazam” at the Center of Masculinity and Violence )

Yazar : Ahmet Duran Arslan    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 20
Sayfa : 17-25


Özet
Şiddet, yüzyıllardır insanlığın deneyimlediği ama bir türlü çare bulamadığı en mühim meselelerden biridir. Üstelik modern zamanlarda kan kaybetmek bir yana, aksine çeşitlenerek, gücüne güç katarak varlığını sürdürür. İnsanlar şiddete neden meyleder, ondan neden vazgeç(e)mezler? Özellikle erkeklerin şiddetle kurdukları ilişkinin temelinde ne yatar? Bu sorular sosyolojik tabanlı birçok çalışmada odağa alınmış ve etraflıca tartışılmıştır. Peki erkeklik ve şiddet arasındaki bu ilişkinin edebî çehresi, kurmaca dünyadaki tezahürü hakkında ne(ler) söylenebilir? Bu bağlamda yol gösterici metinlerin başında Murathan Mungan’ın öyküleri gelir. Bu çalışmada, yazarın “Kasım ile Nâsır” ve “Ulak ile Sadrazam” öyküleri bu ilişkinin edebî temsilini tartışmak üzere örneklem olarak seçilmiştir. Birçok ortak özelliği nedeniyle “akraba metin” olarak düşünülebilecek bu öyküler, erkek egemen toplumsal mekanizmalar tarafından cenge zorlanan iki kardeşin sergüzeşti üzerine kuruludur. Dolayısıyla öykülerde vurgulanan ana meselelerin şiddete yönlendirilen erkekler ve şiddet üzerinden sağlanan/pekiştirilen iktidar olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Erkeklik, Şiddet, Hegemonik Erkeklik, Murathan Mungan, Öykü

Abstract
Violence is one of the most fundamental matters that humanity has experienced but can’t find a remedy for centuries. Furthermore, instead of losing blood in modern times, it continues its existence by diversifying and getting stronger. Why do people tend to violence and why don’t/can’t they abandon it? In particular, what is the basis of relationship between violence and men? These questions have been focused and discussed in detail in many sociological studies. So what can be said about the appearance in the fictional world and literary aspect of this relationship between masculinity and violence. In this context, Murathan Mungan’s stories are the leading texts. In this study, author’s stories of “Kasım ile Nâsır” and “Ulak ile Sadrazam” were choosen as a sample to discuss the literary representation of mentioned relationship. These stories, which may be thought of as “relative texts” due to their many common features, are based on the adventure of two brothers forced to the battle by male dominant mechanisms. Hence, it can be said that the men directed to violence and the power provided/reinforced through violence are the main issues emphasized in the stories.

Keywords
Masculinity, Violence, Hegemonic Masculinity, Murathan Mungan, Story