Sa'dî’nin Manzum Bir Arz-ı Hâl’i
(A Verse Petition by Sa'dî )

Yazar : Mehmet Akif Yalçınkaya    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 20
Sayfa : 151-157


Özet
Türk-İslam devletlerinde bir işle ilgili olarak bir makama veya resmi daireye şikayet veya taleplerin iletildiği dilekçeye arzuhâl (arz-ı hâl) adı verilirdi. Bugünkü resmi dilekçelerin mahiyetindeki arzuhallerin yanı sıra edebi eserlerde de hem mensur hem manzum arzuhâl örneklerine rastlanmaktadır. 18. yüzyıl şairlerinden Saèdî’nin Sadrazam İbrahim Paşa’ya yazdığı Faiz Efendi ve Şakir Bey Mecmuası’nda yer alan manzum arzuhali bu türün örnekleri arasında yer alır. Mesnevi nazım şekliyle yazılmış 19 beyitten oluşan bu arzuhalinde şair yaşadığı maddi sıkıntıları etkileyici ve sanatlı bir dille ifade etmiş ve ardından bu sorunlarının giderilmesi için Sadrazam İbrahim Paşa’dan yardım talebinde bulunmuştur. Bu çalışmada arzuhal şekil ve muhteva yönünden incelendikten sonra çeviri yazılı metni ve diliçi çevirisi sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Klasik Türk Edebiyatı, 18. Yüzyıl, Sa'dî, manzum arz-ı hÀl

Abstract
Arz-ı hal or stated arzuhal in other words means a petition that is presented to a state office or authority regarding a matter. In Turkish-Islamic states, individuals that had complaint or request could convey their arzuhal individually or in groups and in written or oral forms. In addition to petitions in the format of petitions today, there are petitions both in prose and in verse in literary works. A verse petition in Faiz Efendi ve Şakir Bey Mecmuası, which Sa'dî, one of the 18th century poets, wrote to The Grand Vizier İbrahim Pasha, is counted among examples of this genre. In this petition which is written in verse of mesnevi and which consists of 19 couplets, the poet expresses his financial problems in an effective and artful manner and asks for Ibrahim Pasha's help in order to solve his problems. This research aims to present the intralingual translation and written translation text after the petition is examined in form and content.

Keywords
Classical Turkish Literature, 18th century, Sa'dî, verse petition