Dilsel Boşluk Kavramı: Tanım, Sınıflandırma ve Örnekler
(Linguistic Gap: Description, Classification and Examples )

Yazar : Songül İlbaş    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 20
Sayfa : 26-46


Özet
“Boşluk” kavramı pek çok bilimin araştırma konusu olmuştur. Fizik, felsefe, sosyoloji, matematik, hukuk ve mimari gibi bilim dalları, boşluğu kendi bakış açılarıyla incelemiş ve tanımlamıştır. Boşlukla ilgili ortaya atılan görüşler zaman içinde değişiklik göstermiştir. İlk araştırmalara göre boşluk diye bir kavram yoktur ancak ilerleyen dönemlerde boşluğun varlığı ve çok önemli işlevlere sahip olduğu pek çok araştırmada vurgulanmıştır. Çalışmada konuyla ilgili çalışmalardan faydalanılarak farklı bilim dalları açısından boşluk kavramı, dilsel boşluk kavramı, dilsel boşluk türleri ve dilsel boşluk telafi yolları hakkında bilgi verilmiştir. Türkiye Türkçesindeki boşluklar akrabalık adları, evcil hayvan adları ve renk adları alanlarından tarama yapılarak örneklendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
boşluk, dilsel boşluk, sözlüksel boşluk, boşluğun telafisi, Türkiye Türkçesinde boşluk

Abstract
The concept “gap” is the research subject of many sciences. Some fields like physics, phylosophy, sociology, math, law and architecture have studied about gap and they have described it with their own perspective. The opinions about gap have changed in time. According to first studies there is no gap concept but existence of gap and his important functions have been emphasized in many studies later on. At this study some information has given about gap in terms of different sciences, the concept linguistic gap, kinds of linguistic gap and methods of filling the gap benefiting studies about the topic. Gaps in Turkish have exemplified by scanning at the fields of relationship names, pet names and color names.

Keywords
gap, linguistic gap, lexical gap, filling the gap, gap in Turkish