Türkiye Türkçesinde Empati Dili (Söylem Çözümlemesi)
(Language Of Empathy In Turkısh (Dıscourse Analysıs) )

Yazar : Sezergül Yıkmış    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 21
Sayfa : 39-62


Özet
Ürettiğimiz söylemler ne basitçe dil kullanımı ne de dilbilimsel bir nesnedir. Söylemler, insanların bilgilerini, değerlerini, görüşlerini, inançlarını, sosyal ilişkilerini, psikolojik ve sosyal altyapılarını, kimliklerini, niyetlerini, yargılarını ve algılamalarını yansıtır. Bu çalışmada da söylemi etkileyen unsurlardan biri olan empatinin dilbilimsel görünümlerini söylem çözümlemesi yoluyla tespit ettik. Derlem alanı olarak söylemlerin taşıyıcılarından biri olan yazılı metinleri tercih ettik. Çözümlemenin odak noktası empati olduğu için toplum ve birey kaynaklı çok sayıda değişken olması sonuçların farklılık göstermesine neden olmuştur. Bu çalışma ile günlük dilde sıkça kullanılmasına rağmen tam olarak anlaşılmamış olan empatinin farklı seviyelerde gerçekleştiğini bu seviyeleri de söylemi oluşturan öznelerin niyetlerine bağlı olarak metinlerde kullandıkları sözcük ve tümce tercihlerinin belirlediğini tespit ettik.

Anahtar Kelimeler
empati, empati dili, söylem, söylem çözümlemesi, kurmaca, reklam metni

Abstract
The discourses we produce are neither simple language use nor a linguistic object. Discourses reflect people's knowledge, values, opinions, beliefs, social relationships, psychological and social infrastructures, identities, intentions, judgments and perceptions. In this study, we determined the linguistic aspects of empathy, one of the factors affecting discourse, through discourse analysis. We preferred written texts, one of the carriers of discourses, as the area of the collection. Since the focus of analysis is empathy, the fact that there are many variables from society and individuals caused the results to differ. With this study, we found that empathy, which is not fully understood even though it is frequently used in everyday language, occurs at different levels, and these levels determine the preferences of the words and sentences used in the texts depending on the intentions of the subjects who make up the discourse.

Keywords
empathy, empathy language, discourse, discourse analysis, fiction, ad text,