Dil-Kültür İlişkisi Bağlamında Türk Rap Müzik Kültürü
(Language-Culture Relation Turkish Rap Music Culture )

Yazar : Hakan Çelikten    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 25
Sayfa : 147-158


Özet
Yakın dönemin en çok dillendirilen kelimelerinden olan küreselleşme, dünya genelinde tek tip bir kültür yapısını bünyesinde barındırmaktadır. Kültürel manada tektipleşme, genellikle baskın kültürün diğerlerini kendi boyunduruğu altına alma çabası şeklinde gerçekleşmektedir. Bu durumu toplumun günlük yaşam rutinlerinde, kıyafet tarzında, yeme-içme alışkanlığında vb. birçok unsurunda gözlemlemek mümkündür. Bu gözlemin yapılacağı bir diğer alan müzik kültürüdür. Evrensel bir etki gücüne sahip olan müzik, kültürlerarası etkileşimi kolaylaştıran bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla bir toplumda yaşanan kültürel değişimlerde müziğin rolü üzerinde hassasiyetle durulması gerekenlerdendir. Bu hususta müzik, dil ve kültür ilişkisi dikkat çeken bir durumdur. Müzik, dünya üzerinde en hızlı göç etme meyiline sahip ürünlerin arasında bulunurken internetle birlikte bu göç hareketi olabilidiğince sınırsız ve hızlı bir şekilde gerçekleşir olmuştur. Başlangıç olarak yeni ürünler, yeni kavramlar gibi -yeni- bir sebepten kültürel dünyaya etkileyen yabancı kültür unsurları, internetin ve sosyal medyanın yardımıyla hızla yaygınlık kazanmış ve en nihayetinde önüne geçilemez bir hâle gelmiştir. Bu etkiler başta dil olmak üzere kültürün birçok alanında hissedilmektedir. Yeni bir unsur topluma entegre olduğunda önce az bir etki gücüne sahip gibi görünmektedir. Ancak toplum içinde bu unsur ve ona bağlı diğer yapıların kullanım yaygınlığı arttıkça kültürde ciddi değişimlerin ortaya çıkardığı fark edilmektedir. Bu da zamanla kültürüne ve diline yabancı bireylerin toplum içinde görülmesini arttırmaktadır. Bu çalışmada, yakın dönemde özellikle genç kuşaklarda popülerliği iyiden iyiye artan Türk rap müzik kültürü üzerde durulmuştur. Seçilen örnek şarkı sözleri ile Rap müziğinde yazılı olarak takip edilen karma yapıya dikkat çekilmiş, dil-kültür ilişkisinin öneminden bahsedilmiş ve L. Johanson’un başka bir dilden alınan kelimelerle ilgili kuramı olan ‘Kopyalama Kuramı’ndan bahsedilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kopyalama Kuramı, Karma Dil, Dil- Kültür İlişkisi, Rap Müzik

Abstract
Globalization, one of the most widely spoken words of the recent period, embodies a uniform cultural structure throughout the world. Cultural monotheism usually takes place in the form of an attempt by the dominant culture to subjugate others. This condition is observed in society's daily life routines, dress style, eating and drinking habits, etc. it is possible to observe in many elements. Another area where this observation will be made is musical culture. Music, which has a universal power of influence, has a structure that facilitates intercultural interaction. Therefore, the role of music in cultural changes in a society should be emphasized with precision. In this regard, the relationship between music, language and culture is remarkable. Music is among the products that tend to migrate the fastest on earth, while with the internet, this migration movement has been happening as decidedly and rapidly as it can be. For a start, foreign cultural elements that affect the cultural world for a new reason, such as new products, new concepts, quickly became widespread with the help of the internet and social media, and eventually became irresistible. These effects are felt in many areas of culture, especially language. When a new element is integrated into society, it first seems to have little power of influence. But as the prevalence of use of this element and other structures associated with it increases in society, it is noticed that serious changes in culture occur. This, in turn, increases the appearance of people who are foreign to their culture and language in society over time. In this study, the focus was on the Turkish rap music culture, whose popularity has increased from good to better, especially among the younger generations in the recent period. The mixed structure followed in writing in Rap music with the selected sample lyrics was noted, the importance of language-culture relationship was mentioned and L. Johanson's theory of words taken from another language, ‘copying theory', has been mentioned.

Keywords
Copying Theory, Mixed Language, Language - Culture Relationship, Rap Music