Tarandığı İndeksler


Dede Korkut Dergisi; SOBİAD, Index Copernicus, TEİ (Türk Eğitim İndeksi), ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), ResearchBib (Academic Resource Index), Arastirmax (Scientific Publication Index), SIS (Scientific Indexing Services), ASOS (Social Science Index), Journal Factor, CiteFactor  ve MLA tarafından taranmaktadır.