Araştırma ve Yayın Etiği


 

Dede Korkut Dergisine gönderilen makaleler için yazarlar, makalenin kendilerinin özgün çalışması olduğunu ve makalede intihal yapılmadığını, tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını, bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını ve etik kurallara uygun hareket ettiklerini taahhüt etmiş sayılırlar. Ayrıca yazarların YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesini de okumuş oldukları kabul edilir ve Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler olarak kabul edilen intihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayım, dilimleme, haksız yazarlık gibi etik ihlali gerektirecek eylemleri yapmamaları gerektiği önemle hatırlatılır. Bu eylemleri gerçekleştirdikleri tespit edilen yazarlar, dergiye herhangi bir makale gönderememesi için kara listeye alınır.
 

Dergimizde yayımlanacak makalelerde Turnitin ve ithenticate programları aracılığıyla benzerlik / intihal taraması yapılır. Benzerlik oranı %20'yi geçen makaleler yayım sürecine alınmaz. Dede Korkut Dergisi uluslararası araştırma ve yayın etiği standartlarıyla uyumludur. Dergi editörlüğü COPE klavuzunda tanımlanan yayın etiğini izler, hakem ve yazarlara bu standartların takip edilmesini gerekli görür.


Dergiye gönderilecek makalelerde:

 

1. Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar için “Etik Kurul İzni” gerekmektedir.


2. İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanıldığı araştırmaları için “Etik Kurul İzni” gerekmektedir.


3. Çalışma insan veya hayvan deneklerin kullanımını gerektiriyor ise çalışmanın uluslararası deklarasyon, kılavuz vb. uygun gerçekleştirildiği beyan edilmelidir.

Bu bağlamda,


* İnsan üzerinde yapılan çalışmalarda Helsinki Bildirgesine bağlı kalınmalıdır.


*Hayvanlar üzerinde yapılacak çalışmalarda “Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi”, “Avrupa Birliği Direktif ve Düzenlemeleri ve “Hayvan Hakları Kanununa” uygun hareket edilmelidir.


4. Olgu sunumlarında “Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu” belgesi düzenlenerek sisteme yüklenmelidir.


5. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince retrospektif çalışmalar için “Etik Kurul İzni” gerekmektedir.


6.Etik Kurul İzni gerektirmeyen çalışmalar için Etik Kurulu İznine Gerek Olmadığına Dair Belge düzenlenip imzalanarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.


7. Birden çok yazarı bulunun çalışmalar için her bir yazarın makaleye katkı oranını belirten form ya da belge düzenlenip imzalanarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.