KÜNYE


ISSN: 2147-5490 | Periyot: Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı: Doç. Dr. Nuh DOĞAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) |  Web: http://dedekorkutdergisi.com


 

DEDE KORKUT  Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, yılda üç (3) sayı (Nisan, Ağustos ve Aralık) olarak internet üzerinden yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Yayın hayatına 2012'de başlamıştır.

 

DEDE KORKUT  Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi; Türk dili ve lehçeleri, Türk edebiyatları, Türk halk bilimi ve kültürü, Türk dil bilimi ve Türkçe öğretimine ait araştırmaya dayanan, sahasına katkı sağlayacak nitelikte bilimsel makaleleri yayımlamaktadır. Adı geçen alanlarda hazırlanan bilimsel kitaplara ait değerlendirme yazıları da derginin yayın kapsamı içindedir. Dede Korkut Dergisi, Ondoluz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü çatısı altında faaliyet gösteren bağımsız, bilimsel bir yayın organıdır.

 

Dede Korkut Dergisi; SOBİAD, Index Copernicus, TEİ (Türk Eğitim İndeksi), ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), ResearchBib (Academic Resource Index), Arastirmax (Scientific Publication Index), SIS (Scientific Indexing Services) ASOS (Social Science Index), Journal Factor, CiteFactor  ve MLA tarafından taranmaktadır.