Abstract


XIX. Yüzyıl Şairlerinden Kavukçuzâde Niyâzî ve Divançesindeki Şiirleri
Öz XIX. yüzyıl, asırlar boyunca süregelen Divan edebiyatı geleneğinin yerini yavaş yavaş modern edebiyata bıraktığı, eski ve yeninin bir arada yaşandığı bir dönemdir. Bu yüzyılda hem şekil hem de içerik bakımından bazı yenilikler olmakla beraber, şiirde klasik anlayışın etkisi devam etmiştir. Divan şiirinde önceki yüzyıllara nazaran çok büyük şairler yetişmemiş olsa da bu geleneği sürdüren pek çok şair bulunmaktadır. Tezkirelerde ve biyografi kitaplarında ismine rastlamadığımız Kavukçuzâde Hacı Niyâzî Efendi de bu isimlerden biridir. Yaşamının bir bölümünde müftülük ve imam-hatiplik yapan Hacı Niyâzî Efendi’nin Kayseri’de dünyaya geldiği ve yine 1834’ten sonra burada vefat ettiği bilinmektedir. Lakabından “Kavukçuzâdeler” ailesine mensup olduğu anlaşılmaktadır. Kavukçuzâde Niyâzî Efendi’nin bilinen tek eseri Milli Kütüphane’de 06 Mil Yz FB 483 arşiv numarası ile kayıtlı olan divançesidir. Mürettep olmayan bu divançede şaire ait 23 gazel, 3 şarkı, tarih manzumesi türünde yazılmış 1 kıt?a, 1 mesnevi ile 14 beyit ve 1 mısra bulunmaktadır. Bu makalede Kavukçuzâde Niyâzî Efendi’nin divançesi şekil ve muhteva yönünden incelenmiştir. Hayatı hakkında pek fazla bilgi bulunmayan şairin kaynaklardan ve kendi şiirlerinden hareketle kısa biyografisi oluşturulmuş ve şiirlerinden hareketle sanat anlayışına yer verilmiştir. Çalışmada son olarak şairin bugüne kadar yayımlanmamış olan divançesindeki şiirleri çeviriyazıya aktarılmıştır.

Keywords
Anahtar Kelimeler: Kavukçuzâde Niyâzî, Divançe, 19. yüzyıl, Divan edebiyatı.
Kaynakça