Abstract


Sosyal Medya Dilinde Anlık Sözcükler: Twitter Örneği
Bir dil konuşurunun anlık iletişim ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kullandığı sözcük veya ifadeler anlık sözcük (nonce word) kavramı ile karşılanmaktadır. Konuşma veya yazı dilinde bu amaçla üretilen anlık sözcükler, zamanla o dil konuşurlarının çoğunluğu tarafından benimsenip kullanılabilmektedir. Bu durumda anlık sözcük olarak ifade edilen kavram, yerini yeni sözcüğe (neolojizm) bırakmaktadır. Yeni sözcükler de yerleşikleşme sürecini tamamlayarak sözlüksel birim konumuna gelebilmektedir. Bu çalışmada sosyal medyanın bir kategorisi olan popüler mikroblog Twitter’da kullanılan anlık sözcükler ele alınmaktadır. İnceleme kapsamında -{mAcA} eki ile türetilen (kafa) dinlemece, takılmaca, gezmece ve eğlenmece sözcükleri üzerine odaklanılmıştır. Belge inceleme yöntemi ile Twitter’dan elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemi ile kullanım biçimlerine göre gruplandırılmış ve yorumlanmıştır. Çalışma sonunda söz konusu sözcüklerin birden fazla kullanım ile Twitter’da ortaya çıktıkları ve anlık sözcük konumundan çıktıkları tespit edilmiştir.

Keywords
sosyal medya, Twitter, anlık sözcük, yeni sözcük
Kaynakça