Özet


Examination of Karabibik in Terms of Literary Genre

Roman ve hikâye türlerinin tüm örneklerini kapsayacak bir biçimde tanımlarının yapılması oldukça güçtür. Edebiyat kuramcıları tarafından sıklıkla vurgulanan bu güçlük, düzyazı biçiminde kaleme alınan bu iki türü birbirinden net çizgilerle ayırmakta da gözlenir. Pek çok ortak özellik taşıyor olmalarıyla bu iki tür birbirine yakın durur. Bu edebî türlerin arasına bir sınır çizebilmek tam anlamıyla mümkün değildir. Farklılıklarının daha çok uzunluk-kısalık bağlamında vurgulandığı görülen iki tür arasındaki ayrımın hangi noktalarda belirdiği tartışma konusudur. Dolayısıyla hangi edebî türe dahil edileceği net bir şekilde belirlenemeyen eserler mevcuttur. Türk Edebiyatı’nda köy hayatına ilk kez temas eden eserlerden olan Karabibik, roman mı hikâye mi olduğu tartışmalı bir eserdir. Roman ve hikâye türlerinin Türk edebiyatına henüz girdiği dönemde yazılmış olan eserin ön sözünde yazarı tarafından roman olarak tanıtıldığı görülür ancak edebiyat tarihi çalışmalarında genellikle uzun hikâye olarak nitelendirildiği gözlenir. Bu sebeple eser, türü açısından incelenmeye uygundur. Bu çalışmada roman ve hikâye türlerinin çeşitli kuramcı ve yazarlar tarafından nasıl tanımlandığı aktarılmış; çeşitli kuramlara dayanarak türlerin karakteristik özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. İki türün hem içerik düzeyinde hem de biçimsel olarak tespit edilen ayırt edici nitelikleri ortaya konmuştur. Ardından Karabibik eserinin özellikleri belirlenmiştir. Tespit edilen özelliklere göre eserin hangi edebî türe daha yakın olduğu tartışmaya açılmış ve bir sonuca varmaya çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler

Roman, Hikâye, Nâbizâde Nâzım.


Kaynakça