Özet


Âlî’nin Pendnâme Tercümesinin Söz Varlığının Eski Anadolu Türkçesi Unsurları ve Eskicil Öğeler Açısından İncelenmesi

Şark kültürünün etkisinin ve izlerinin görüldüğü Klasik Türk Edebiyatı dönemi eserleri başlangıcından itibaren araştırmacıların ilgisini çekmiş; dönemin sosyal ve kültürel hayatının izlerini taşıyan bu eserler, dil bilim ve edebiyat araştırmacıları için geniş ve zengin bir araştırma sahası olmuştur. Bu eserlerde yer alan Eski Anadolu Türkçesine ait olan ve eskicil olarak adlandırılan bu sözcükler, söz varlığını oluşturan sözcüklerin etimolojik yapısının incelenmesi bakımından dil araştırmacılarının incelemeye değer buldukları konular arasında yer almıştır. Klasik Türk edebiyatı döneminde birçok örneği görülen Pendnâme tercümeleri, edebî özellikleri açısından olduğu kadar kullanılan söz varlığı ve dil özellikleri bakımından da araştırmacıların dikkatini çeken ve incelemeye esas olan eserler arasında yer almıştır. Attar’ın manzum tercümelerinden biri olan Âlî’nin Tercüme-i Manzume-i Attar adlı Pendnâme tercümesi de bu çalışmamızda söz varlığı açısından incelenecek; özellikle, eserde yer alan Eski Anadolu Türkçesine ait sözcükler üzerinde durularak metindeki eskicil kelime ve ekler ele alınacaktır.Anahtar Kelimeler

Eski Anadolu Türkçesi, Âlî, Pendnâme, eskicil unsurlar.


Kaynakça