Özet


Place Names in Perşembe Region of Ordu Province

Geniş bir coğrafyaya yayılan ülkemizde, halk topluluklarının yaşam sürdüğü yörelerin adları semantik, morfolojik ve fonetik yönden dilbilimciler tarafından oldukça dikkat çekmektedir ve bu yer adları değerli bir dil argümanı özelliği taşımaktadır. Yer adları geçmişten günümüze birçok bilgiyi aktarabildiği gibi bir toplumun tarihinden yaşadığı coğrafyaya kadar birçok alana da ışık tutmakta ve o toplum hakkında birçok ipucunu ortaya çıkarmaktadır. Her yer adının bulunduğu yöreye göre bir ortaya çıkış serüveni olmakla birlikte o yeradının tarihi seyri içerisinde adlandırma yönünden oluşum, gelişim ve değişim özelliği taşıdığı görülmektedir. Yer adları ile ilgili bu özellikler ilgili kaynaklara yansımakta ve halk tarafından da nesilden nesile aktarılabilmektedir. Çalışmada, tarihi ve coğrafi özellikleri itibariyle dilsel açıdan yer adlandırmaları çeşitliliği gösteren ve çalışmanın yeradcıl bölgesi olan Ordu ilinin Perşembe ilçesindeki 54 yer (mahalle) adı üzerine bir yer adbilimi (toponomi) incelemesi yapılmıştır. İlçe sınırları içerisinde tarihi, adı değiştirilen ve yeni kurulan yöreler bulunmakta ve dolayısıyla bu yörelerin adlandırmaları da anlam bilgisi, şekil bilgisi, ses bilgisi ve köken bilgisi açısından açıklanmaya değer özellikler göstermektedir. Betimleme yöntemi kullanılan araştırmada tahrir, avarız, nüfus defterlerinden ve resmi kayıtlardan faydalanılmıştır. Gerekli görülen yer adları üzerine halk ve mahalle muhtarlarından bilgi derlemesi yapılmış ve mahalle adlarının veriliş eğilimleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Özet olarak bu çalışmada yer adları bize ne anlatmaktadır? sorusuna Perşembe ilçesi kapsamında cevaplar aranacaktır.Anahtar Kelimeler

Yer adı bilimi, Perşembe, köy/mahalle adı, ses olayları.


Kaynakça