Özet


Today’s Parody ın Orhan Pamuk’s Novel Plague Nights ın the Context of New Historicalism

Tarih geçmişi hatırlamak ve ondan ders almaktır. Bu bakımdan tarih, edebi eserler ve bilhassa romanlar için önemli bir kaynaktır. Hatta Türk edebiyatında tarihi romanlar bir tür olarak bile değerlendirilir. Bu kaynakların işleniş biçimleri de çoğu zaman tartışılan konular arasındadır. Ayrıca konuyla ilgili çeşitli kuramlar da vardır. Bunlardan biri olan yeni tarihselcilik, geçmişte yazılmış her türlü metni kendine kaynak gören ve onu yeniden yorumlayan bir eleştiri kuramıdır. Bu çerçevede yazar, tarihten/geçmişten edindiği bilgileri dönüştürerek yani yorumlayarak parodileştirir. Parodinin asıl amacı gerçekliğin sorgulanmasıdır. Parodide öne çıkan ise, metinlerarasılık, üstkurmaca ve ironidir. Bu çalışmada Orhan Pamuk’un 2021 yılında yayımlanan “Veba Geceleri” romanını yeni tarihselcilik kuramı bakımından inceledik. Tarihi bir zeminde kurgulanan esrin günümüze dair parodik unsurlar barındırdığına şahit olduk. Zaten romanda II. Abdulhamit döneminde yaşanan bir veba salgını konu edilir. Romanda yazarın geçmişte yaşanan bazı olay ve olguları günümüze aktarırken zaman zaman parodileştirdiği anlaşılır. Özellikle bu salgının yakın zamanda yaşanan Covid-19 salgını ile ilişkilendirdiği görülür. Ayrıca Pamuk’un üst kurmaca yöntemi kullanarak geçmiş dönemde yaşamış bazı tarihi şahsiyetlere ait mektupları romana dönüştürmesi, türler arası bir parodi olarak da görülebilir. Bu bakımdan öncelikle romanda yeni tarihselcilik anlayışını yansıtan unsurların tespitine çalıştık, ayrıca yazarın bu unsurları nasıl ele aldığı ve günümüzle kurduğu bağlantılar ile bunları işleyiş biçimi üzerinde durduk.Anahtar Kelimeler

Anahtar Sözcükler: Tarih/geçmiş, Yeni tarihselcilik, Post-moderniz, Parodi, Metinsellik, Üstkurmaca, İroni.


Kaynakça