İkinci Dünya Savaşı Dönemi Türk Hikâyesinde Memurlar
(Officials In The Second World War Period Turkish Story )

Yazar : Esra Kara Soy    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 76-93
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut155
    


Özet
Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren, -özellikle de Cumhuriyetin ilk yıllarında- hem rejimin en güçlü savunucusu, hem de halk nazarında devletin en önemli temsilcileri sayılan memurlar, devleti (devlet otoritesini) temsil eden bir figür olarak edebî eserlerde de bolca yer almışlardır. Bu anlamda, edebi eserlerde karşımıza çıkan memur tiplemeleri yalnızca belirli bir sınıfın değil, aynı zamanda halkın gözündeki devlet algısının da bir tezahürüdür. Memurlar, İkinci Dünya Savaşı dönemi Türk hikâyesinin şahıs kadrosunda da oldukça geniş bir yer tutmaktadır. Bu makalede öncelikle savaş dönemi Türk hikâyesine yansıyan boyutuyla memurların genel bir portresi çıkarılacak, savaşın memurlar üzerindeki etkilerinin yanı sıra, memur-halk ilişkileri (dolayısıyla da bu dönemdeki halk-devlet ilişkisi) üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Türk hikâyesi, memur, memur-halk ilişkisi, İkinci Dünya Savaşı.

Abstract
The officials who were both the most important defenders of the regime and representatives of the state in the eyes of the public, have frequently been appeared in the literary works from the beginning of the Republican period, especially in the early years. In this sense, the official typecasting that we encounter in the Turkish literary works, are not reflecting just a certain classes official perception, but it is at the same time the public’s apprehension of the state. The officials have an extensive coverage in the Second World War Turkish storytelling. In this article, first of all the officials general portrait will be drawn in terms of their reflection in the Second World War period Turkish storytelling, and then besides the war’s effects to the officials, the official-public relations and, thereby state-public relations, will be elaborated.

Keywords
Turkish storytelling, official, official-public relations, Second World War.