Yahya Kemâl Beyatlı’nın Şiire Başlama Dönemiyle İlgili Edebiyat Tarihlerine Katkı Olarak Üsküp’te Kitâbeli Bir Mezar Taşı
(An Epitaph In Skopje As A Contribution To The Literature History Of Yahya Kemal Beyatli’s Time Of Beginning Poetry )

Yazar : Ertuğrul Karakuş    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 94-99
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut156
    


Özet
ÖZET Modern Türk şiirinin bir anlamda köklerine bağlı kalarak yeni arayışlar içerisinde olmasında büyük bir vazife üstlenen büyük Türk şair Yahya Kemâl Beyatlı’yı iyi bir şekilde anlamanın yolu, öncelikle onun Üsküp’teki hatıralarını iyi bilmekten geçer. Şairinin tarihî, siyasî ve dinî görüşlerinin şekillenmesinde, dolayısıyla da şiir muhtevasının oluşmasında Üsküp’ün yeri ve önemi büyüktür. Şairin Üsküp’te yaşadığı yılları ve hatıralarını göz önüne almadan, onun dünya görüşü veya şiir muhtevasıyla ilgili yorum yapmak her zaman yanlış veya eksik sonuçlar çıkmasına neden olacaktır. Yahya Kemâl gibi Türk edebiyatının modernleşme süreci açısından son derece belirleyici bir yere sahip olan bir şair sözkonusu olduğunda, onun hayatıyla ilgili “ilk” özelliği taşıyan her bilgi, kitap, kişi ve hatta nesne, ayrı bir önem kazanmaktadır. Yahya Kemâl’în şiire başlamasında ve anılarında önemli bir yer tutan Üsküp hanımefendisi olan Redîfe Hanım’ın, Üsküp Rufaî Tekkesi bahçesinde bulunan kitâbeli mezar taşı da edebiyat tarihinde yerini almalıdır.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Yahya Kemâl, Redîfe Hanım, Üsküp

Abstract
ABSTRACT In order to understand Yahya Kemal Beyatli well, who has his prominent role in the new pursuits of modern Turkish poetry without disregarding its roots, his memories in Skopje need to be clearly known. Skopje has a very distinct place in the formation of poet’s historical, political and religious views, accordingly in the development of the content of his poetry. Without his years and memories in Skopje, commenting on Beyatli’s world views and the content of his poetry would produce wrong and deficient results. When it comes to Yahya Kemal, who has a very significant place in the modernisation of Turkish literature, every one of information, book, person and even materials having the speciality of being the first in his life gains more importance. As a lady from Skopje, who has a very outstanding role in Yahya Kemal’s beginning to poetry and his memories, Redife Hanim’s epitaph in Skopje Rufai Lodge garden should claim its role in literature history.

Keywords
Keywords: Yahya Kemâl, Redife Hanim, Skopje