Dil ve Edebiyata İlişkin Algıların Metaforlar Yoluyla İncelenmesi
(Analysis On Perception Of Language And Literature By Metaphors )

Yazar : Filiz Mete - Bilge Bağcı Ayrancı    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 11
Sayfa : 53-64
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut25
    


Özet
İnsanın deneyimlediği olay ve durumları yorumlama farklılıkları, metaforun özünü temsil eder. Bir kavram için zihninde oluşan imgenin ortaya çıkarılması, o kavrama dair zihinde var olan mevcut algıyı kullanıma sunacaktır. Öğrencilerin oluşturdukları metaforları belirlemek, eğitim alanında kullanılmak üzere önemli ipuçları verecektir. Bu çalışmada öğrencilerin; dil (Türkçe ve ana dili), yabancı dil ve edebiyata (şiir ve romana) dair bakış açılarını belirleyebilmek için, temel (5, 6, 7 ve 8. sınıf) 128 kişi; orta (9, 10, 11 ve 12. sınıf) 91 kişi ve üst (lisans 1, 2, 3 ve 4. sınıf) 28 kişiden oluşan gruplardan konu ile ilgili hazırlanan formda bulunan boşluklarda metaforlar oluşturmaları ve gerekçelendirmeleri istenmiştir. Bu amaçla öğrencilere boşluk doldurma çalışmaları yaptırılmış ve gönüllülük esasıyla katılım sağlanmıştır. Katılımcılar tarafından oluşturulan metaforlar incelenmiş, bir metafor kullanıldığı hâlde herhangi bir gerekçe açıklanmayan kağıtlar çalışma dışında bırakılmıştır. Sonrasında ise metaforların karşılık bulacağı ana temalar belirlenmiş ve veriler işlenerek yorumlanmıştır. Çalışmadan elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Böylece söz konusu alanlarla ilgili bir nevi ‘algı ultrasonu’ yapılmış, çıktılar incelenerek yorumlanmıştır. Katılımcılar tarafından oluşturulan metaforlar ortak özellikleri bakımından; 1. ve 2. sorular için temel ihtiyaç, aidiyet duygusu, millet olma koşulu, sorun ve ders konusu; 3. soru için ihtiyaç, eğlence ve eziyet; 4. ve 5. sorular için ise okuma alışkanlığı, duygusal gelişim, eğitim materyali ve zaman kaybı temaları altında toplanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Türkçe, dil algısı, yabancı dil, edebiyat algısı, metafor.

Abstract
The core of metaphor is to evaluate the differences of interpretation about the experienced events and situations of humans. If you reveal images for a concept in the minds, it will be available to current perception which has in mind for the concept. Determining the students’ metaphors will provide important clues for use in the field of education. In this study, students were asked to create a metaphor and explain the causations for determining their perspectives about mother language, forein language and literature. There are 128 students (5, 6, 7 and 8. grade) in the primary group, 91 students (9, 10, 11 and 12. grade) in the intermediate group and 28 students (1, 2, 3 and 4. grade in university) in the upper group. Prepared a form with five blanks and ask the participants to fill the blank using with a metaphor. Participation will be voluntary in the study. Metaphors created by the participants were analyzed. Although there was a metaphor if there was no causation about the metaphor the form was not acceptable in the study. Then the main themes identified about metaphors and data were processed and reviewed. content analysis technique was used. So a kind of ‘ultrasoud about the perceptions’ is made. Determining themes are; basic needs, sense of belonging, people have the condition, problems and subject areas for 1. and 2. questions; needs, entertainment and torture for 3. question; reading habits, emotional progress, educational materials and waste of time for 4. and 5. questions.

Keywords
Turkish, language perception, foreign language, literature perception, metaphor-