Gümülcine Ağzında Görülen Deyimler Üzerine Bir Değerlendirme
(An Evaluation On Idioms Common In Komotini Accent )

Yazar : Muharrem Özden    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 11
Sayfa : 89-111
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut29
    


Özet
Deyimler (tabirler), gerçek anlamlarından uzaklaşıp yeni kavramlar meydana getiren kalıplaşmış sözlerdir. Türk milletinin varoluşuyla beraber düşündüğümüz deyim kullanımı bu aziz milletin farklı coğrafyalarda ve iklimlerde edindiği deneyimi yansıtması bakımından da çok büyük bir önem arz etmektedir. Deyimler, ifadeye canlılık, akıcılık ve zenginlik katmalarından dolayı dilin söz varlığı içinde önemli bir yere sahiptirler. Bu çalışmada Batı Trakya- Gümülcine ağzında görülen deyimler üzerinde bir tesbit ve gruplandırma yapılmıştır. Yöre ağzıylayla ilgili ağız çalışmamızda geçen metinlerden ve metin dışı derlemelerimizden elde edilen bu deyimler; köken, yapı, anlam ve söz dizimi bakımından değerlendirilmiştiri.

Anahtar Kelimeler
Deyim, Ağız, Derleme, Gümülcine, Türk

Abstract
Idioms are made up phrases that do not imply the literal meaning but create new concepts in the form of formulaic expressions. Considering the use of idioms since the existence of the precious Turkish nation, it is an essential issue as an accumulated experience and reflection in vast geographical lands and climates. Since idioms attribute liveliness, fluency and richness to the expression, they play an important role on the vocabulary of a language. This study aims to identify and classify the idioms detected in Western-Thrace – Komotini Turkish accent. The idioms that were obtained are from compilation texts of studies conducted on local accent, and also from other type of evaluation; an analysis conducted on origin, structure, meaning and syntax.

Keywords
İdiom, Accent, Compilation, Komotini, Turkish.