Kültür Eğitimi ve Bulmacalar
(Cultural Educatıon and Crosswords )

Yazar : Fadime Tikbaş Apak    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 11
Sayfa : 121-126
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut31
    


Özet
Bizde olanı dünyaya vermek, başkasında olanı almak olarak tanımlanabilecek küreselleşme bir yandan kültürün yayılmasıyla ilgili olumlu bir etkiye sahipken diğer yandan tektipleştirici bir rol oynar. Oluşan olumsuzluğun önüne geçebilmek için toplumların sahip oldukları somut olmayan kültürel miraslarını bilmesi ve bu bilginin kuşaktan kuşağa aktarılması dolayısıyla kültür eğitimi önemli rol oynar. Günümüz dünyasında bu aktarım süreci kültürel endüstrinin de dâhil olduğu çeşitli yollardan topluma ulaşır. Çalışmada üretim-aktarım ve tüketim ortamlarının yaygınlığı ve kolay/çabuk ulaşılabilirliğiyle bir kültür endüstrisi alanı olan bulmacalar kültür eğitimine bir araç olarak önerilir. Somut olmayan kültürel miras, bu mirasın korunması, kültür eğitimi, kültür endüstrisi ve bu iki kavramın kesişiminde bulunan bulmacalar üzerinde durulan konulardır.

Anahtar Kelimeler
Somut Olmayan Kültürel Miras, Kültür Eğitimi, Kültür Ekonomisi, Bulmacalar.

Abstract
Globalization can be defined as giving the world what we have and taking what they have. In the first place it has a positive effect on the spread of the culture but on the other hand it plays a unifying role. Knowing the intangible cultural heritage and transferring this knowledge from a generation to another hence cultural education plays an important role in order to prevent the negativity. In today's world, this transfer process involves various ways including the cultural industry. In this study crosswords are recommended as a tool for cultural education because of theirs’s production-transfer and consumption environments and easy / quick reachablity. Intangible cultural heritage, protection of this heritage, cultural education, cultural industry and crosswords that at the intersection of these two concepts are emphasized points.

Keywords
Intangible cultural heritage, cultural education, cultural industry and crosswords.