Eski Türkçe Burnaç ‘Sukabı’ Kelimesinin Kökeni Üzerine Düşünceler
( Some Remarks on the Etymology of Old Turkic burnac ‘Jug’ )

Yazar : Erdem Uçar    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 11
Sayfa : 127-132
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut32
    


Özet
Eski Türkçe kelimelerin kökenini araştırmak, Türk dilinin diğer dönemlerindeki kelimelerin kökenini araştırmaktan çok daha zordur. Eski Türkçede şimdiye değin kökeni ve yapısı konusunda net olarak açığa kavuşamayan kelimelerden biri de burnaç’tır. Kelimenin kökeni için birkaç ihtimal düşünülebilir. Kelime Türkçe bur- veya bür- fiilleriyle mi ilgilidir? Kelimenin kökeni için alıntı bir kelimeyi düşünebilir miyiz? Bu konuda kesin bir şey söylemek şimdilik zor gözüküyor. Ancak kesin olan bir şey vardır, o da burnaç kelimesinin Sir Gerard CLAUSON’un iddia ettiği gibi burun ile doğudan bir ilgisinin olmadığıdır.

Anahtar Kelimeler
Etimoloji, Eski Türkçe burnaç ‘sukabı’, Sanskritçe, Soğutça.

Abstract
It is much more difficult to study the origin of Old Turkic words than to study the origins of the words of other periods of Turkish language. The etymology and structure of the Old Turkic burnac has not yet been definitively explained. It is possible to think of a few possibilities for the origin of burnac. Burnac is related to Turkish verb stem bur- or bür-? Can we think of a loanword root for burnac’s origin? It seems hard to say anything definite in this matter. But there is something definite, it is not that there is any direct relation with burun ‘nose’ as Sir Gerard CLAUSON claims.

Keywords
Etymology, Old Turkic burnac ‘jug’, Sanskrit, Sogdian.