Atasözlerimizde Ekonomi ile Toplumsal Davranışlar
(Social Behavior with Economy In Our Proposals )

Yazar : Yıldız Yenen Avcı    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 45-58
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut347
    


Özet
Nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar ulaşmış olan atasözleri milletlerin olay ve kavramlar karşısındaki toplumsal davranışlarını yansıtan birer ayna görevindedir. Bu çalışmada atasözlerimiz ekonomi konusu bakımından incelenmiş ve öngörülen toplumsal davranışlar belirli başlıklar altında sıralanmıştır. Araştırmanın verileri, Ömer Asım Aksoy tarafından derlenen Atasözleri Sözlüğü’nden elde edilmiş ve içerik analiziyle çözümlenmiştir. İncelenen atasözlerinde ekonomi kavramına yönelik on beş temaya ulaşılmıştır. Bu temalar altında sıralanan konular ile toplumsal davranışı telkin eden atasözlerinin frekansları şöyledir: 1. Çalışma Hayatı (f=9/23), 2. Zenginlik (f=13/30), 3. Yoksulluk (f=9/22), 4. İş Uzmanlığı (f=1/4), 5. Çalışma Güvencesi (f=2/2), 6. Borç Alıp Verme (f=5/20), 7. Harcamalar (f=7/26), 8. Emek (f=7/18), 9. Ticaret (f=6/10), 10. İş Performansı (f=1/3), 11. İşveren (f=2/3), 12. Kalitenin Önemi (f=4/11), 13. İş Ortaklığı (f=1/3), 14. Para ve İnsan İlişkileri (f=4/9), 15. Paradan Daha Değerli Unsurlar (f=2/5). Bu bulgulardan hareketle hem konu hem de atasözü sayısı bakımından üzerinde en çok durulan konu zenginliktir. Atasözlerinde en az geçen konu/lar ise iş uzmanlığı, çalışma güvencesi, iş performansı, iş ortaklığı, işveren ve paradan daha değerli unsurlardır. Sonuç olarak atasözleri ekonomi ile ilgili bilgileri yaşanmışlıklar üzerinden anlatan etkileyici dil unsurlarıdır. Varlık veya yokluk içinde olan insanları anlayabilme, iş hayatının önemini kavrama, iyi bir birikim için nelere dikkat edilmesi gibi daha pek çok konuda atasözlerinin rehberliğinden yararlanmak mümkündür.

Anahtar Kelimeler
Atasözleri, ekonomi ile ilgili atasözleri, toplumsal davranışlar.

Abstract
The proverbs, which have been passed down from generation to generation and have survived to the present day, act as mirrors that reflect the social behavior of nations against events and concepts. In this study, our proverbs were examined in terms of economy and the predicted social behaviors are listed under certain headings. The data of the research was obtained from the Proverbs Dictionary compiled by Ömer Asım Aksoy and analyzed by content analysis. In the proverbs examined, fifteen themes related to the concept of economy were reached. The frequencies of the proverbs that instigate social behavior with the topics listed under these themes are as follows: 1. Work Life (f = 9/23), 2. Wealth (f = 13/30), 3. Poverty (f = 9/22), 4. Job Expertise (f = 1/4), 5. Work Assurance (f = 2/2), 6. Borrowing and Lending (f = 5/20), 7. Expenditures (f = 7/26), 8. Labor (f = 7/18), 9. Trade (f = 6/10), 10. Business Performance (f = 1/3), 11. Employer (f = 2/3), 12. Importance of Quality (f = 4 / 11), 13. Business Partnership (f = 1/3), 14. Money and Human Relations (f = 4/9), 15. Elements More Valuable than (f = 2/5). As a result, proverbs are impressive language elements that convey information about the economy through experiences. It is possible to benefit from the guidance of proverbs in many subjects such as understanding people who are in wealth or poverty, understanding the importance of business life and what to look out for in a good accumulation.

Keywords
Proverbs, proverbs about economy, social behavior.