Kazak Türkçesinde “Bes Qaruv” Kavramı Altında Yer Alan Silah Adları
(Weapon Names in Kazakh Language Which Under The Concept of “Bes Qaruv” )

Yazar : Elanur Kazanlar Ürkmez    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 1-27
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut353
    


Özet
Dil, kültürün doğmasına neden olur. Maddi-manevi kültür unsurları dil vasıtasıyla nesillerden nesillere aktarılır. Kültür de dilin gelişmesine yardımcı olur. Bir dilin söz varlığı büyük oranda o toplumun kültürü tarafından beslenir. Dil, toplumların inançlarından, dünya görüşlerinden, geleneklerinden, ahlaki değerlerinden, kısacası hayat tarzlarından önemli ölçüde izler taşımaktadır. Dil, bu izleri okuyabilmemizi sağlar. Bu çalışmada Kazaklar arasında önemli bir kültür mirası olarak kabul edilen geleneksel kahraman silahlarının adları incelenmiştir. Diğer silahlardan farklı olarak kahramanların silahlarına özel bir ad verilmiştir: bes qaruv. Cesaretin, kahramanlığın, korkusuzluğun ve kuvvetin bir sembolü olarak bes qaruv silahları, Kazak savaş kültürünü yansıtan ve modern dünyada geçmişin unutulmasını önleyen önemli bir hazinedir. Çalışmamızda bes qaruv silahlarının genel özellikleri, işlevleri, sınıflandırması verildikten sonra, her bir gruptaki silah adları örneklerle açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kazak Türkçesi, silah adları, söz varlığı, savaş araç-gereçleri

Abstract
Language causes culture to be born. Material and moral cultural elements are transferred from generation to generation through language. Culture helps the language to develop. The vocabulary of a language is largely fed by the culture of that society. Language has significant traces of the beliefs, worldviews, traditions, moral values, in a word, lifestyles of societies. Language allows us to read these traces. In this study, the names of traditional hero weapons, which are accepted as an important cultural heritage among Kazakhs, are examined. Unlike other weapons, the weapons of the heroes are given a special name: bes qaruv. As a symbol of courage, heroism, fearlessness and strength, “bes qaruv weapons” are an important treasure that reflects the Kazakh war culture and prevents the forgetting of the past in the modern world. In our study, after the general features , functions and classification of five qaruv weapons were given, the names of weapons in each group were explained with examples.

Keywords
Kazakh Turkish, weapon names, lexicology, war tools