Selim İleri’nin Ölüm İlişkileri Adlı Romanında Trajik Bir Karakter: “Cemal”
(“Cemal” As A Tragıc Character In The Death Relations Of Selim İleri )

Yazar : Mehmet Şahin Yavuzer    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 89-100
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut366
    


Özet
Türk romanının önemli isimlerinden biri olan Selim İleri, Ölüm İlişkileri adlı romanında kültürel yozlaşmayı, kişiler arasındaki çarpık ilişkiyi, bozuk aile bağlarını, toplumda kabul görmeyen cinsel eğilimleri gözler önüne serer. Esere, gençler üzerinden modern dünyanın getirdiği benlik arayışı; aile, gelenek ve toplum bağsızlığı yansır. Özgürlüklerine düşkün olan bir grup gencin birbirleriyle olan aşk, sevgi, arkadaşlık ilişkileri genellikle olumsuz bir dille okura sunulur. Roman kişilerinden “Cemal”, oldukça sıradışı biri olarak karşımıza çıkar. “Cemal” aynı zamanda romanın en trajik karakteridir. Modern dünyanın meşru bir ilişki biçimi olarak sunduğu eşcinsellik kavramı, “Cemal” karakterinde vücut bulur. Eşcinsel kimliğiyle sürekli ön plana çıkarılan “Cemal” üzerinden, Türk toplumunun eşcinselliğe bakışı ortaya kounulmaktadır. Bilinçaltı dürtülerin ötelenmediği karakterde, kişi kendisini hissettiği gibi topluma kabul ettirmeye çalışır. Bu, “Cemal” açısından hiç kolay olmaz. Özellikle onun erkek arkadaşları tarafından hem cinsel eğilimi hem de geçimini sağladığı çevirmenlik yönü, sürekli aşağılanır ve kendisinin bulunmadığı ortamlarda alay konusu edilir. Cemal, tutkuyla bağlı olduğu arkadaşı “Uğur”dan istediği ilgiyi görmediği için hayatı bir mutsuzluk sarmalına dönüşür. Trajik bir karakter olan “Cemal”in sosyal yaşamı; bilinçaltı ve kolektif bilinçdışı dürtüleri, romanda karakter tahlilinde farklı bir okuma sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Cemal, Eşcinsellik, Modern Çağ, Bağsızlık, Araf

Abstract
One of the most important names in the Turkish novel, Selim İleri reveals cultural corruption, distorted relationships, broken family ties, and unacceptable sexual tendencies of society in his novel Ölüm İlişkileri (The Death Relations). This work deals with the search for the self brought by the modern world and the dislinkage between family, tradition, and society among young people. The love, respect, and friendship relationships of a group of young people who are fond of their freedom are often presented to the reader in a negative language. Cemal, one of the characters of this novel, appears as an extraordinary person. Cemal is also the most tragic character of the novel. The concept of homosexuality, which the modern world offers as a legitimate form of relationship, is embodied in the character of “Cemal”. “Cemal”, who is constantly brought to the fore with its gay identity, reveals the Turkish society's view of sexuality. In the character where the subconscious impulses are not suppressed, the person tries to impose himself on the society as he feels. This is not easy for “Cemal”. Especially, his sexual orientation and his work as a translator are constantly humiliated and mocked by his boyfriends in environments where he is absent. Since Cemal does not see the interest he wants from his friend, Uğur, whom he is passionately connected with, his life turns into a spiral of unhappiness. Cemal, whose social and economic life is tragic, presents a different reading analysis of the characters with the subconscious and collective unconscious impulses in the novel.

Keywords
Cemal, Homosexuality, Modern Age, Dislinkage, Purgatory