XIX. Yüzyıl Şairlerinden Kavukçuzâde Niyâzî ve Divançesindeki Şiirleri
(One Of The 19th Century Poets Kavukçuzâde Niyâzî And His Poems In Divançe )

Yazar : Tolga Öntürk    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 109-134
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut373
    


Özet
Öz XIX. yüzyıl, asırlar boyunca süregelen Divan edebiyatı geleneğinin yerini yavaş yavaş modern edebiyata bıraktığı, eski ve yeninin bir arada yaşandığı bir dönemdir. Bu yüzyılda hem şekil hem de içerik bakımından bazı yenilikler olmakla beraber, şiirde klasik anlayışın etkisi devam etmiştir. Divan şiirinde önceki yüzyıllara nazaran çok büyük şairler yetişmemiş olsa da bu geleneği sürdüren pek çok şair bulunmaktadır. Tezkirelerde ve biyografi kitaplarında ismine rastlamadığımız Kavukçuzâde Hacı Niyâzî Efendi de bu isimlerden biridir. Yaşamının bir bölümünde müftülük ve imam-hatiplik yapan Hacı Niyâzî Efendi’nin Kayseri’de dünyaya geldiği ve yine 1834’ten sonra burada vefat ettiği bilinmektedir. Lakabından “Kavukçuzâdeler” ailesine mensup olduğu anlaşılmaktadır. Kavukçuzâde Niyâzî Efendi’nin bilinen tek eseri Milli Kütüphane’de 06 Mil Yz FB 483 arşiv numarası ile kayıtlı olan divançesidir. Mürettep olmayan bu divançede şaire ait 23 gazel, 3 şarkı, tarih manzumesi türünde yazılmış 1 kıt?a, 1 mesnevi ile 14 beyit ve 1 mısra bulunmaktadır. Bu makalede Kavukçuzâde Niyâzî Efendi’nin divançesi şekil ve muhteva yönünden incelenmiştir. Hayatı hakkında pek fazla bilgi bulunmayan şairin kaynaklardan ve kendi şiirlerinden hareketle kısa biyografisi oluşturulmuş ve şiirlerinden hareketle sanat anlayışına yer verilmiştir. Çalışmada son olarak şairin bugüne kadar yayımlanmamış olan divançesindeki şiirleri çeviriyazıya aktarılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Kavukçuzâde Niyâzî, Divançe, 19. yüzyıl, Divan edebiyatı.

Abstract
Abstract The 19th century is a period when the tradition of Divan literature, which has been ongoing for centuries, gradually gave way to modern literature, and the old and the new lived together. In this century, although there were some innovations in terms of both form and content, the effect of classical understanding in poetry continued. Although many great poets were not trained in Divan poetry compared to previous centuries, there are many poets who continue this tradition. Kavukçuzâde Hacı Niyâzî Efendi, whose name we have not come across in Tezkires and biography books, is one of these names. It is known that Hacı Niyâzî Efendi, who was a mufti and imam-hatip for a part of his life, was born in Kayseri and died here again after 1834. It is understood from his nickname that he belongs to the family of "Kavukçuzâdeler". The only known work of Kavukçuzade Niyazi Efendi is his divançe registered in the National Library with archive number 06 Mil Yz FB 483. There are 23 ghazels, 3 songs, 1 poet, 1 mesnevi, 14 couplets and 1 verse, written in the form of a historical poem, in this divançe, which is not an imperative. In this article, the “divançe” of Kavukçuzâde Niyâzî Efendi was examined in terms of form and content. A short biography of the poet, who does not have much information about his life, was created based on the sources and his own poems, and his understanding of art was included based on his poems. Finally, the poems of the poet in the divançe, which have not been published until today, have been translated into translation.

Keywords
Keywords: Kavukçuzâde Niyâzî, Divançe, 19th century, Divan literature.