Oğuz Qrupu Türk Dillərindəki Heyvan Anlayışı Bildirən Sözlər
(The Animal Names In Oghuz Group Turkish Languages )

Yazar : Mustafa Günaydın    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 289-367
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut374
    


Özet
Türkc? dey?nd?, Türkiy? cümhuriyy?tinin s?rh?dl?ri içind? yaşayan insanların dili ağla g?lir, halbuki yer üzünd? ana dili türkc? olan v? Türkiy? Respublikasının s?rh?dl?ri xaricind? q?rarlaşan milyonlarla türk soylu insan vardır. Hazırda iki yüz milyondan çox insan türk dilind? danışır. Balkanlardan Ş?rqi Türkistana q?d?r olan sah?d? v? dünyanın dig?r bölg?l?rind? yaşayan türkl?r, f?rqli dövl?tl?r içind? müxt?lif dil v? ağızlarda danışsalar da, hamısının dili türkc?dir. Türkologiya sah?sind? görül?n işl?r v? t?dqiqatlar bu yaxınlığı h?r zaman ortaya çıxarmışdır. Türk dili il? bağlı edil?n t?snifl?rin hamısında Türkiy? türkc?si, Az?rbaycan türkc?si, Türkm?n türkc?si v? Qaqauz türkc?si Oğuz qrupunun türk dill?ri kimi q?bul edilir. Bu m?qal?d?, Oğuz qrupu türk dill?rind?n olan Az?rbaycan türkc?si, Türkm?n türkc?si v? Qaqauz türkc?sind?ki heyvan anlayışı bildir?n sözl?rd?n üç min beş yüz iyirmi yeddi ?d?di t?yin olunmuş v? bu sözl?r Türkiy? türkc?siyl? qarşılaşdırılmışdır. Bel?likl?, Oğuz qrupu türk dill?ri arasında heyvan anlayışı bildir?n sözl?r kontekstind? lüğ?tl?rd? göst?ril?n ortaqlıqlar mü?yy?n edilmiş ve Oğuz qrupu türk dill?rind?ki z?ngin leksika ortaya qoymağa çalışılmışdır.

Anahtar Kelimeler
Oğuz qrupu türk dill?ri, heyvan anlayışı bildir?n sözl?r

Abstract
While talking about Turkish, everybody think about a language, which was spoken by the people living in the Republic of Turkey. However, there are millions of people living in outside of the Republic of Turkey, and their mother tongue is Turkish. Today over two hundred million people speak in Turkish. Although Turks living in the area from the Balkans to East Turkistan and in other regions of the world speak in different languages and dialects, the language of all of them is Turkish. Studies and researches in the field of Turkology have always revealed this close relationship. In all classification of Turkish language, Azerbaijani Turkish, Turkey Turkish, Turkmen Turkish and Gagauz Turkish languages are included into Oghuz Group Turkish languages. In this article, three thousand five hundred and twenty seven animal names used in Azerbaijani Turkish, Turkmen Turkish and Gagauz Turkish were identified and compared to Turkey Turkish. Thus, similarities seen in dictionaries were identified among the Oghuz Group Turkish Languages in the context of the names given to animals and tried to reveal the rich vocabulary in Oghuz Group Turkish Languages.

Keywords
Oghuz Group Turkish Languages, Turkey Turkish, Azerbaijani Turkish, Turkmen Turkish, Gagauz Turkish,