Sosyal Medya Dilinde Anlık Sözcükler: Twitter Örneği
(Nonce Words in The Language of Social Media: The Example of Twitter )

Yazar : Fatma Özkan Kurt    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 23
Sayfa : 233-249
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut384
    


Özet
Bir dil konuşurunun anlık iletişim ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kullandığı sözcük veya ifadeler anlık sözcük (nonce word) kavramı ile karşılanmaktadır. Konuşma veya yazı dilinde bu amaçla üretilen anlık sözcükler, zamanla o dil konuşurlarının çoğunluğu tarafından benimsenip kullanılabilmektedir. Bu durumda anlık sözcük olarak ifade edilen kavram, yerini yeni sözcüğe (neolojizm) bırakmaktadır. Yeni sözcükler de yerleşikleşme sürecini tamamlayarak sözlüksel birim konumuna gelebilmektedir. Bu çalışmada sosyal medyanın bir kategorisi olan popüler mikroblog Twitter’da kullanılan anlık sözcükler ele alınmaktadır. İnceleme kapsamında -{mAcA} eki ile türetilen (kafa) dinlemece, takılmaca, gezmece ve eğlenmece sözcükleri üzerine odaklanılmıştır. Belge inceleme yöntemi ile Twitter’dan elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemi ile kullanım biçimlerine göre gruplandırılmış ve yorumlanmıştır. Çalışma sonunda söz konusu sözcüklerin birden fazla kullanım ile Twitter’da ortaya çıktıkları ve anlık sözcük konumundan çıktıkları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
sosyal medya, Twitter, anlık sözcük, yeni sözcük

Abstract
The words or expressions used by a language speaker to meet their instant communication needs are named with the concept of nonce word. Instant words produced for this purpose in spoken or written language can be adopted and used by most of the language speakers over time. In case, the concept expressed as nonce word leaves its place to the new word (neologism). New words can also become lexical units by completing the institutionalization process. In this study, nonce words used in popular microblog Twitter, which is a category of social media, are discussed. In the scope of research, it was focused on (kafa) dinlemece, takılmaca, gezmece and eğlenmece words derived from the suffix -{mAcA}. The data obtained from Twitter with document analysis were grouped and interpreted to its usage patterns with the descriptive analysis. In the conseques of the analysis, it was established that the words in question appeared on Twitter with more than one use and got out of the nonce word position.

Keywords
social media, Twitter, nonce word, neologism