Ahmet Mithat Efendi’nin Çocuk Eğitimine Dair Görüşleri
(Ahmet Mithat Efendi's Views on Children's Education )

Yazar : Ceylan Aydın  & Sabahattin Çağın  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 28
Sayfa : 97-118
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut493
    


Özet

Abstract: In this study, the titles of Ahmet Mithat Efendi's three works on child and child education (Ana Babanın Evlat Üzerinde Hukuk ve Vezaifi, Peder Olmak Sanatı, Çocuk Melekât-ı Uzviye ve Ruhiyesi), as well as the definitions of the extent to which the ideas expressed in these works are reflected in the fictional works of the author, will be indicated.The qualitative analysis method was used in the study. The data were collected by document analysis. In this direction, the author's novels, stories and three theoretical works, the names of which we have mentioned above, have been examined. The data were presented based on the child's perspective, the child in the family, education during the modernization period, the process of starting school and learning, literacy and resources in child education.In Ahmet Mithat Efendi's novels and stories, children have stood out for their educational qualities. Regardless of their social position, children are healthy and intelligent. The perception of almost all children is clear.These children quickly understand a job, a topic, or a lesson. Some of these children have taken lessons at home, from family elders or private tutors. some children have been educated by going to school. A group of children were educated both at home and at school and completed this process according to the value judgments of society.The Ottoman society was experiencing a civilizational crisis between new and old with the Westernization process, Ahmet Mithat realized that the construction of this innovation would be through children at an early stage and often focused on children's education for this purpose.Anahtar Kelimeler

Ahmet Mithat Efendi, child, child education.Abstract

Öz: Bu çalışmamızda, Ahmet Mithat Efendi’nin, çocuk ve çocuk eğitimine dair yazdığı üç eserinde (Ana Babanın Evlat Üzerinde Hukuk ve Vezaifi, Peder Olmak Sanatı, Çocuk Melekât-ı Uzviye ve Ruhiyesi) üzerinde durulan başlıklar ve bu eserlerde dile getirilen fikirlerin, yazarın kurgusal eserlerine ne ölçüde yansıdığı üzerine tespitler belirtilecektir. Çalışmada nitel analiz yolu kullanılmıştır. Veriler doküman analizi yoluyla toplanmıştır. Bu doğrultuda yazarın roman ve hikâyeleri ile isimlerini yukarıda zikrettiğimiz üç teorik eseri incelenmiştir. Veriler; çocuğa bakış, aile içinde çocuk, modernleşme döneminde eğitim, okula başlama ve öğrenme süreci, okuma yazma ve çocuk eğitiminde kaynaklar başlıkları halinde içerik analizi tekniğiyle yazarın eserlerinde çocuk eğitimine dair hususlar temel alınarak ortaya konmuştur. Ahmet Mithat Efendi’nin roman ve hikâyelerinde çocuklar, eğitim alma hususiyetleriyle öne çıkmışlardır. Sosyal konumları önemsenmeksizin çocuklar, sağlıklı ve akıllıdır. Çocukların hemen hepsinin algıları açıktır. Bir işi, bir konuyu ya da bir dersi hızlıca kavrayan bu çocukların; bazıları evde, aile büyüklerinden ya da özel tutulan hocalardan, bazıları okula giderek, bazıları da hem ev içi eğitim alıp hem de okula giderek eğitim süreçlerini, toplumun değer yargılarına göre tamamlamaktadır. Osmanlı toplumu, Batılılaşma süreciyle birlikte, yeni ve eski arasında bir medeniyet krizi yaşarken Ahmet Mithat, erken bir dönemde bu yeniliğin inşasının çocuklar yoluyla olacağını fark etmiş ve bunun için çocuk eğitimi üzerinde sıklıkla durmuştur.Keywords

Ahmet Mithat Efendi, çocuk, çocuk eğitimi