Olma Hali (İn Mediis Rebus) / Yaşar Kemal’in “İnce Memed” Romanı: Aşkın Yurtsuzluk Yönelimsizlik Coğrafyasında Yazınsal Haritalama
(The State of Being (in Mediis Rebus) / Yaşar Kemal’s Novel “İnce Memed”: Literary Mapping in the Geography of Transcendent Homelessness and Disorientation )

Yazar : Fatih Arslan    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 30
Sayfa :
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut524
    


Özet

Geography is one of the sciences that deals with and synthesizes the effects of places on earth in different ways on people. One of the characteristics of the science of geography is that it reflects the cultural values that emerge in societies as a result of the influence of nature, while dealing with the physical spaces of the earth. Because of this feature, literature that deals with the effect of space on people is also in close relationship with geography. Because the writers and poets of literature, the psychological states that reflect the spatial perceptions of individuals and societies include in their works.The essential nature of the work of art is the world and the inspiration from the world. Regardless of its subject, ends and scope, it makes sense within a human-based structure. Our state of being still is on the concrete points of the same universe. In this respect, they strive to reproduce concrete maps and abstract designs within the boundaries of reality through fiction. To remake is to take the attitude of making a new reality with the text.In this study, the relationship between geography and literature is explained through the İnce Memed novel series of Yaşar Kemal, the most important geographical location writer of Turkish literature. In the study, firstly, the physical spaces in the novel were coordinated in Google Earth program and mapped with Arc Map 10.2 software. Then, the area of existence of cultural geopolitical structures that emerged as a result of geographical and human effects in the real places determined in the novel was determined. Finally, metaphorical meaning expressions, which are cognitive reflections of the psychological and sociological effects of geographical factors on the individual, were determined.Anahtar Kelimeler

Geography, mapping, place, Yaşar Kemal, İnce Memed.Abstract

Yeryüzünde var olan mekânların, insan üzerindeki etkilerini farklı şekillerde ele alan ve sentezleyen bilimlerin başında coğrafya gelmektedir. Coğrafya biliminin özelliklerinden biri, yeryüzünün fiziki mekânlarını ele alırken, doğanın etkisi sonucunda toplumlar içerisinde ortaya çıkan kültür değerlerini yansıtmasıdır. Bu özelliğinden mekânın insan üzerindeki etkisini ele alan edebiyat da coğrafya ile yakın ilişkidedir. Çünkü edebiyatın kalem neferleri yazar ve şair, bireylerin ve toplumların mekânsal algı şekillerinin yansıtıcısı olan psikolojik durumları eserlerinde yer vermektedir. Sanat eserinin temel niteliği dünyada ve dünyadan ilham almak üzerinedir. Konusu, uçları, kapsamı ne kadar değişken olursa olsun insan temelli bir yapı içerisinde kendini anlamlandırır. Durma, bulunma halimiz de aynı evrenin somut noktaları üzerinedir. Bu yönüyle somut haritalar, soyut tasarımları kurmacayla gerçekliğin sınırlarında yeniden üretmek amacına gayret ederler. Yeniden yapmak metinle yeni bir gerçekliği yapma tavrına bürünmektir. Bu çalışmada da var olan coğrafya-edebiyat ilişkisi, Türk edebiyatının en önemli coğrafik mekân yazarı olan Yaşar Kemal’in İnce Memed roman serisi üzerinden anlatmaktadır. Çalışmada ilk olarak roman içerisindeki fiziki mekânların Google Earth programında koordinatlandırılıp Arc Map 10.2 yazılımıyla haritalandırılma işlemi gerçekleştirildi. Sonra tespit edilen gerçek mekânlarda, coğrafik ve beşerî etkiler sonucunda ortaya çıkan kültürel jeopolitik yapıların roman içerisindeki varlık alanı belirlendi. Son olarak da coğrafik unsurların bireyde yarattığı psikolojik ve sosyolojik etkilerin, bilişsel yansıması olan metaforik anlam ağları tespit edildi.Keywords

Coğrafya, haritalama, mekân, Yaşar Kemal, İnce Memed.