Rıdvân Şâh Hikâyesinin Yeni Nüshası Üzerine Değerlendirmeler
(Evaluations on the New Copy of the Story of Rıdvân Shah )

Yazar : Hayrettin Yiğit    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 30
Sayfa :
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut537
    


Özet

Manuscripts are the most important sources in terms of Turkish literature history. Thanks to many literary works that have survived from the past centuries, the richness of Turkish literature emerges. In particular, bringing together the works in the libraries in the Manuscripts Catalogue and putting them into service on the internet provides convenience to the researchers in the emergence of this richness. However, it is seen that the imprint information of the works is written differently in the library catalogues. The Egyptian copy of the Ridvan Shah Story of Medhi Derviş Hasan, which we are trying to introduce, is one of the works in which this difference is observed. The Egyptian copy of the Ridvan Shah Story of Medhi Derviş Hasan, which we will try to introduce, is one of the works in this situation. The work was recorded in the Manuscripts Catalogue as Hikayet-i Mülk-zâde Shahriar belonging to Medhi Kara Mahmud el Geliboli. After examining the text, it was determined that the work belongs to Medhi Derviş Hasan. Medhi Derviş Hasan, Sultan III. Murad (1574-1595), Sultan III. Mehmed (1595-1603), Sultan Ahmed I (1603-1617) and II. He lived during the reigns of Osman (1617-1622) and was one of the meddahs and anecdotes close to the palace. The poet, who is the owner of the Divan, mostly fictionalized his works on epics and stories. He arranged the story of Rıdvân Shah, which was written in seven hundred and seventy, in accordance with his own style and made it into verse. There are two copies of the work in Konya and Hacı Selim Ağa Libraries. A study was made on the Konya copy by Adnan İnce with the title of "Rıdvân Shah's story of Medhi". In this study, which we introduced as the third copy of the Rıdvân Shah story, it was determined who the work actually belonged to, and then new information was given about the author, title, date of writing, reason and content of the work.Anahtar Kelimeler

Medhi Derviş Hasan, Shahriyar, Rıdvan Shah, Egyptian copy.Abstract

Yazma eserler, Türk edebiyat tarih açısından en önemli kaynaklardır. Geçmiş yüzyıllardan günümüze ulaşan birçok edebî eser sayesinde Türk edebiyatının zenginliği ortaya çıkmaktadır. Özellikle Yazma Eserler Katalogu içerisinde kütüphanelerde yer alan eserlerin bir araya getirilip internet ortamında hizmete sunulması bu zenginliğin ortaya çıkmasında araştırmacılara kolaylık sağlamaktadır. Ancak kütüphane kataloglarında, eserlerin künye bilgilerinin farklı yazıldığı görülmektedir. Tanıtmaya çalıştığımız Medhî Derviş Hasan’a ait Rıdvân Şâh Hikâyesinin Mısır nüshası da bu farklılığın gözlendiği eserlerden biridir. Eser Yazma Eserler Kataloğuna, Medhî Kara Mahmud el Geliboli’ye ait Hikâyet-i Mülk-zâde Şehriyâr olarak kaydedilmiştir. Metin incelendikten sonra eserin Medhî Derviş Hasan’a ait olduğu tespit edilmiştir. Medhî Derviş Hasan, Sultan III. Murad (1574-1595), Sultan III. Mehmed (1595-1603), Sultan I. Ahmed (1603-1617) ve II. Osman’ın (1617-1622) saltanatları döneminde yaşamış, saraya yakın meddah ve kıssahanlardandır. Divan sahibi olan şair, eserlerini daha çok destan ve hikâye üzerine kurgulamıştır. Yedi yüz yetmiş tarihinde yazılan Rıdvân Şah hikâyesini de kendi üslubuna uygun bir şekilde düzenleyerek manzum hâle getirmiştir. Eserin, Konya ve Hacı Selim Ağa Kütüphanesinde yer alan iki nüshası bulunmaktadır. Konya nüshası üzerine Adnan İnce tarafından “Medhî’nin Rıdvân Şâh hikâyesi” başlığıyla bir çalışma yapılmıştır. Rıdvân Şâh hikâyesinin üçüncü nüshası olarak tanıttığımız bu çalışmada eserin aslında kime ait olduğu belirlenmiş daha sonra da eserin başlığı, yazarı, yazılma tarihi, sebebi ve içeriği hakkında yeni bilgiler verilmiştir.Keywords

Medhi Derviş Hasan, Şehriyâr, Rıdvan Şâh, Mısır nüshası.