Ahmet Mithat Efendi’nin “Henüz On Yedi Yaşında” ve “Çengi” Romanlarında Ahlakî Değerlerin Edebi ve Estetik Yönü
(The Literary and Aesthetic Aspect of Moral Values In Ahmet Mithat Efendi's Novels Henüz On Yedi Yaşında and Çengi )

Yazar : Aslıhan Pulat    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 31
Sayfa :
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut545
    


Özet

Ahmet Mithat Efendi, one of the prominent intellectuals of the Tanzimat period, aimed to educate and enlighten the public in his works. He also drew attention to the position of women and their roles within the family in Turkish society, which was undergoing a process of adopting a new identity. Although women in novels were always protected and monitored by their families, there were also fallen women who were beginning to emerge in our literature during that period. In Ahmet Mithat Efendi's work titled "Henüz On Yedi Yaşında" he introduces us to Kalyopi, a Greek girl who has fallen into the world of prostitution, is not protected by her family, and has lost hope of escaping that life. In the novel "Çengi," on the other hand, we meet Melek, who has been raised by her father in complete isolation from all the evils of life and has only seen her father and the nanny at home, relying solely on their accounts for any information. Both examples from the same author depict extreme family structures. This article will examine the family structure in "Henüz On Yedi Yaşında" and "Çengi," focusing on changing moral values and different parenting approachesAnahtar Kelimeler

Ahmet Mithat Efendi,woman,moral values,family.Abstract

Tanzimat döneminin önemli aydınlarından olup eserlerinde halkı eğitme ve aydınlatma amacı taşıyan Ahmet Mithat Efendi, yeni bir kimlik kazanmaya çalışan Türk toplumunda, kadının konumuna ve aile içindeki yerine de dikkat çekmektedir. Romanlarda kadın, her daim aile tarafından gözetilip korunsa da edebiyatımızda o dönemlerde yeni yer edinmeye başlamış olan düşmüş kadınlar da görülmektedir. Ahmet Mithat Efendi, Henüz On Yedi Yaşında adlı eserinde, fuhuş alemine düşen, ailesi tarafından da korunmayan ve kurtuluşundan da ümidini kesmiş Rum kızı Kalyopi’yi karşımıza çıkarırken Çengi romanındaysa babası tarafından hayatın her türlü kötülüklerinden uzak bir şekilde yetiştirilmiş ve hatta babasından, evdeki dadıdan başka kimseyi görmeyen; onların anlattıklarından başka hiçbir bilgiye ulaşamayan Melek’le bizi tanıştırır. Aynı yazarın kaleminden çıkan her iki örnekte uçlarda olan aile yapılarına rastlarız. Bu makalede Henüz On Yedi Yaşında ve Çengi romanlarındaki aile yapısı incelenirken değişen ahlaki değerler ve birbirinden farklı ebeveyn tutumları üzerinde de durulacaktır.Keywords

Ahmet Mithat Efendi,woman,moral values,family