Emine Semiye'nin Teârüf-i Müslimîn Sayfalarında Rusyalı Müslüman Kadınlarla Muhaberesi
(Emine Semiye'nin Teârüf-i Müslimîn Sayfalarında Rusyalı Müslüman Kadınlarla Muhaberesi )

Yazar : Yasemin Mumcu  & Mustafa Temizsu  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 32
Sayfa : 24-58
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut579
    


Özet

Teârüf-i Müslimîn, the first periodical published by Russian Muslims in the Ottoman lands, is in an important position, especially in terms of history and literary research. The magazine generally covers various issues of Turkish communities outside the Ottoman Empire, the organization of education, the unity of Turkish peoples and the emancipation of women. In this context, letters published in the archives of Teârüf-i Müslimîn regarding the position of women in society and especially their education were identified. These letters are important in terms of history, literature and women's studies. The first of the letters in question is the letter published under the name Sibiryalı Ayşe. Following the publication of this article in the magazine, various letters written by different female writers were identified. In this study, some letters published as a series of “communications” in Teârüf-i Müslimîn will be transferred to the transcription alphabet and their content analysis will be carried out. The most important aspect of these letters published in the 1910’s is that various female writers, especially Emine Semiye, touched on issues such as girls education and the role of women in society. In their writings, the authors reflected a common view and perspective at some points and included opposing views at other points. Regardless, these letters, which reflect many characteristics of the period in which they were written, attract attention as texts open to examination. Therefore, examining these writings in detail will reveal the way the subject of femininity was historically “perceived” in the societies of the period. In addition, it will make a new contribution to the studies carried out on these issues today.Anahtar Kelimeler

Tearüf-i Müslimîn, Emine Semiye, letter, woman.Abstract

Rusyalı Müslümanların Osmanlı topraklarında çıkardığı ilk süreli yayın organı olan Teârüf-i Müslimîn, özellikle tarih ve edebiyat araştırmaları açısından önemli bir konumdadır. Dergide genel olarak Osmanlı dışındaki Türk topluluklarının çeşitli meselelerine, eğitimin düzenlenmesine, Türk halklarının birliği ve kadınların özgürleşmesine dair konulara yer verilmiştir. Bu bağlamda Teârüf-i Müslimîn arşivinde tespit edilen kadınların toplumdaki konumları ve özellikle onların eğitilmesi meselesine dair yayımlanmış olan mektuplar tarih, edebiyat ve kadın araştırmaları açısından önem arz etmektedir. Söz konusu mektupların ilki Sibiryalı Ayşe ismiyle yayımlanan mektuptur. Dergide bu yazının yayımlanmasının ardından, farklı kadın kalemler tarafından yazılmış çeşitli mektuplar tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu çalışmada, Teârüf-i Müslimîn’de bir dizi “muhabere” niteliğinde yayımlanan bazı mektupların transkripsiyon alfabesine aktarımı ve bunların içerik analizleri yapılacaktır. 1910’lu yıllarda yayımlanan söz konusu mektupların en önemli tarafı, başta Emine Semiye olmak üzere, çeşitli kadın yazarların kız çocuklarının eğitimi ve kadının toplumdaki rolü gibi konulara değinmiş olmalarıdır. Yazılarında, kimi noktalarda ortak bir görüş ve bakış açısını yansıtan yazarlar kimi noktalarda ise birbirleriyle muhalefet eden görüşlere yer vermiştir. Her ne olursa olsun yazıldığı dönemin pek çok özelliğini yansıtan bu mektuplar incelemeye açık metinler olarak dikkat çekmektedir. Dolayısıyla bu yazıları detaylı olarak incelemek hem tarihsel olarak kadınlık konusunun dönem toplumlarında “algılanış” biçimini ortaya çıkaracak hem de günümüzde bu konulara yönelik yapılan çalışmalara yeni bir katkı sağlayacaktır.Keywords

Tearüf-i Müslimîn, Emine Semiye, mektup, kadın.