Memlûkler ve Memlûk-Kıpçak Türkçesi Üzerine Yapılan Çalışmalarla İlgili Bir Kaynakça Araştırması
(A Referenced Research On The Studıes On The Mamluks and The Mamluk-Kıpchak Turkısh )

Yazar : Buse Gizli    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 32
Sayfa : 79-95
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut591
    


Özet

Mamluk Kipchak Turkish is a general name given to the language of the works written and produced in the geography of the Mamluk State, which ruled in Egypt, Hejaz and Syria from 1250 to 1517. There are many works of Mamluk Kipchak Turkish, including dictionaries and grammars, literary works, works in the field of horsemanship, religious works and works in the field of archery. These works do not show a complete unity in terms of language features. For this reason, they are characterized as mixed language. In the works written during the Mamluk Kipchak Turkish period, the features of Harezm, Oghuz and Kipchak Turkish scripts are mixed (Özgür, 2021: 95). Studies on Mamluk Kipchak Turkish, which has an important place for Turkish language, are increasing day by day. The large number of works written on Mamluk Kipchak Turkish has made it difficult to follow these studies and the necessity of summarizing these studies has arisen. Bibliographies are important works that provide great convenience to researchers. In this context, in this article, books, book chapters, master's and doctoral theses, articles, papers on Memlûk Kipchak Turkish, which constitutes an important stage in the development process of Turkish language and is very rich in terms of content, have been scanned and listed, including domestic and foreign studies. This article has been created to facilitate researchers who want to work in the field of Mamluk Kipchak Turkish.Anahtar Kelimeler

Mamluk, Mamluk Kipchak Turkish, Bibliography.Abstract

Memlûk Kıpçak Türkçesi; Mısır, Hicaz ve Suriye’de 1250 yılından 1517 yılına dek hüküm sürmüş olan Memlûk Devleti coğrafyasında yazılan ve üretilen eserlerin diline verilen genel bir adlandırmadır. Memlûk Kıpçak Türkçesi’ne ait lügat ve gramerler, edebi eserler, atçılık alanındaki eserler, dini eserler ve okçuluk alanındaki eserler olmak üzere çeşitli birçok eser bulunmaktadır. Bu eserler dil özellikleri bakımından tam bir bütünlük göstermezler. Bu sebeple de karışık dilli olarak nitelendirilmişlerdir. Memlûk Kıpçak Türkçesi döneminde yazılmış olan eserlerde Harezm, Oğuz ve Kıpçak Türk yazı dilleri özellikleri az veya çok karışık bir şekilde görülmektedir (Özgür, 2021: 95) . Türk dili için önemli yer tutan Memlûk Kıpçak Türkçesi ile ilgili çalışmalar gün geçtikçe daha da fazlalaşmaktadır. Memlûk Kıpçak Türkçesi ile ilgili yazılan eserlerin bu denli fazlalaşması bu çalışmalarının takip edilmesini güç hale getirmiş ve bu çalışmaların özetlenmesi gerekliliği doğmuştur. Kaynakçalar araştırmacılara büyük kolaylık sağlayan önemli eserlerdir. Bu bağlamda bu makalede Türk dilinin gelişim sürecinde önemli bir evre oluşturan ve içerik açısından oldukça zengin olan Memlûk Kıpçak Türkçesi ile ilgili kitap, kitap bölümü, yüksek lisans ve doktora tezi, makale, bildiri düzeyinde yurt içi ve yurt dışında yapılmış çalışmalar dâhil olmak üzere taranmış ve listelenmiştir. Bu makale, Memlûk Kıpçak Türkçesi alanında çalışmak isteyen araştırmacılara kolaylık sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.Keywords

Memlûk, Memlûk Kıpçak Türkçesi, Kaynakça.