Yeni Tarihselcilik Bağlamında Orhan Pamuk’un Veba Geceleri Romanında Günümüz Parodisi
(Today’s Parody ın Orhan Pamuk’s Novel Plague Nights ın the Context of New Historicalism )

Yazar : Salih Okumuş  &Esra Baştaş  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 32
Sayfa : 157-176
Doi : http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut594
    


Özet

History is remembering the past and learning from it. In this respect, literary works are an important source, especially for novels. In fact, historical novels are even considered a genre in Turkish literature. The way these sources are processed is also among the topics that are often discussed, and there are even various theories about them. One of these, new historicism, is a theory of criticism that considers all kinds of texts written in the past as its source and reinterprets them. In this context, the author parodies the information he has obtained from history/past by transforming it, that is, by interpreting it. The main purpose of parody is to question reality. What stands out in parody are intertextuality, metafiction and irony. In this study, we examined Orhan Pamuk's novel "Plague Nights", published in 2021, in terms of new historicism theory. We witnessed that the work, which was constructed on a historical basis, contains parodic elements about today. Already in the novel II. It is about a plague epidemic that occurred during the reign of Abdulhamid. In the novel, it is seen that the author occasionally parodies some past events and facts while transferring them to the present. It is understood that this epidemic is especially associated with the recent covid/pandemic. In addition, Pamuk's use of the metafictional method to turn the letters of some historical figures from the past into novels can be seen as an intergenre parody. In this regard, we first tried to identify the elements that reflect the new understanding of historicism in the novel, and also focused on how the author handles these elements, the connections he establishes with the present, and the way he handles them.Anahtar Kelimeler

Keywords:History/past, Historicism, Post-modernism, Parody, Textuality,metafiction, Irony.Abstract

Tarih geçmişi hatırlamak ve ondan ders almaktır. Bu bakımdan tarih, edebi eserler ve bilhassa romanlar için önemli bir kaynaktır. Hatta Türk edebiyatında tarihi romanlar bir tür olarak bile değerlendirilir. Bu kaynakların işleniş biçimleri de çoğu zaman tartışılan konular arasındadır. Ayrıca konuyla ilgili çeşitli kuramlar da vardır. Bunlardan biri olan yeni tarihselcilik, geçmişte yazılmış her türlü metni kendine kaynak gören ve onu yeniden yorumlayan bir eleştiri kuramıdır. Bu çerçevede yazar, tarihten/geçmişten edindiği bilgileri dönüştürerek yani yorumlayarak parodileştirir. Parodinin asıl amacı gerçekliğin sorgulanmasıdır. Parodide öne çıkan ise, metinlerarasılık, üstkurmaca ve ironidir. Bu çalışmada Orhan Pamuk’un 2021 yılında yayımlanan “Veba Geceleri” romanını yeni tarihselcilik kuramı bakımından inceledik. Tarihi bir zeminde kurgulanan esrin günümüze dair parodik unsurlar barındırdığına şahit olduk. Zaten romanda II. Abdulhamit döneminde yaşanan bir veba salgını konu edilir. Romanda yazarın geçmişte yaşanan bazı olay ve olguları günümüze aktarırken zaman zaman parodileştirdiği anlaşılır. Özellikle bu salgının yakın zamanda yaşanan Covid-19 salgını ile ilişkilendirdiği görülür. Ayrıca Pamuk’un üst kurmaca yöntemi kullanarak geçmiş dönemde yaşamış bazı tarihi şahsiyetlere ait mektupları romana dönüştürmesi, türler arası bir parodi olarak da görülebilir. Bu bakımdan öncelikle romanda yeni tarihselcilik anlayışını yansıtan unsurların tespitine çalıştık, ayrıca yazarın bu unsurları nasıl ele aldığı ve günümüzle kurduğu bağlantılar ile bunları işleyiş biçimi üzerinde durduk.Keywords

Anahtar Sözcükler: Tarih/geçmiş, Yeni tarihselcilik, Post-moderniz, Parodi, Metinsellik, Üstkurmaca, İroni.