Baş Editör(ler)

F
Baş Editör(ler)
Yrd. Doç. Dr. Nuh DOĞAN
Editör(ler)

Ordu-Türkiye/ Aralık  2014
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Filiz BALI - Ufuk UĞUR  
YAZINSAL ALANDA KLASİK ÜTOPYALAR VE TÜRK EDEBİYATINDA ÜTOPYA

 6, Ss, 1-12

CLASSIC UTOPIAS IN LITERARY AND UTOPIA IN TURKISH LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Cihan ÇAKMAK  
BİRLEŞİK ZARF-FİİL KAVRAMI VE ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNDEKİ GÖRÜNÜMLERİ

 6, Ss, 13-30

COMPOUND GERUNDIUM NOTION AND CONTEMPORARY TURKISH DIALECTS AND LITERATURES VIEWS
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Bilgin GÜNGÖR  
MEMDUH ŞEVKET ESENDAL’IN YİRMİ KURUŞ ADLI HİKÂYESİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL BİR ANALİZİ

 6, Ss, 31-43

SEMIOTIC ANALYSIS OF HIS STORY NAMED YİRMİ KURUŞ OF MEMDUH ŞEVKET ESENDAL
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Özlem KALE  
OZAN’DAN ÇAĞDAŞ BİR MESNEVÎ “MARIE SOPHIE”

 6, Ss, 44-50

A MODERN MESNEVİ FROM OZAN “MARIE SOPHIE”
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Jupargül KANIYAZOVA  
SH. SEİTOV’UN ROMANLARINDA PSİKOLOJİK ANALİZ

 6, Ss, 51-55

PSYCHOLOGICAL ANALYSIS IN THE NOVELS OF SH. SEITOV
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Turganbay ARAZMEDOVİCH KERVENOV  
LEGENDS OF ORIGIN IN THE 19TH CENTURY POETRY QARAQALPAQ ON THE BASIS OF BERDAK’S "ŞEJİRE" (GENEALOGY)

 6, Ss, 56-60

ЭТНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДАНИЯ В КАРАКАЛПАКСКОЙ ПОЭЗИИ ХIХ ВЕКА (НА МАТЕРИАЛЕ «ШЕЖИРЕ» («РОДОСЛОВНАЯ») БЕРДАХА
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Zarimbetov Abbaz KURBANBAEVİCH  
FEATURES OF THE APPLICATION OF TROPES IN KARAKALPAK HEROİC EPOS (ON AN EXAMPLE OF THE EPİC "ER ZİVAR")

 6, Ss, 61-65

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРОПОВ В КАРАКАЛПАКСКОМ ГЕРОИЧЕСКОМ ЭПОСЕ (НА ПРИМЕРЕ ЭПОСА «ЕР ЗИУАР»)
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

İrina PRUŞKOVSKA  
TÜRK ÇAĞDAŞ TİYATROSUNDA TOPLUMSAL CİNSİYET EĞİLİMLERİ VE GÜÇLÜ KADIN KİMLİKLERİ

 6, Ss, 66-70

THE SOCIAL GENDER TENDENCY AND DOMINANT WOMAN IDENTITIES IN THE MODERN TURKISH DRAMA
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Aysun SUNGURHAN  
KINALIZÂDE HASAN ÇELEBİ’YE GELİNCEYE KADAR ANADOLU’DA ŞU’ARÂ TEZKİRECİLİĞİNİN GELİŞİMİ VE TEZKİRETÜ’Ş-ŞU’ARÂ’NIN TANITILMASI*

 6, Ss, 71-104

THE DEVELOPMENT OF POET BIOGRAPHIES IN ANATOLIA BEFORE KINALIZADE HASAN CELEBİ AND THE PRESENTATION OF TEZKIRETU’S-SU’ARA
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Yusuf Ziya SÜMBÜLLÜ- Mehmet Akif GÖZİTOK  
GAYBÎ BİR İLİM ŞUBESİ OLARAK İHTİLÂÇ-NÂMELER VE MEVLÂNÂ SEVÂDÎ’NİN MANZUM İHTİLÂÇ-NÂMESİ

 6, Ss, 105-131

CONVULSIONS-LETTERS AS A CONFIDENTIAL BRANCH OF SCIENCE AND MEVLÂNÂ SEVÂDÎ’S CONVULSIONS-LETTER IN VERSE
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |