2 SayıEditör
Yrd. Doç. Dr. Nuh DOĞAN

Editör Yardımcısı


Ordu/ TÜRKİYE Aralık  2012

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenDilek Akan Budak  
ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİNDE ZAMAN BİRİMLERİNİ KARŞILAYAN SÖZCÜKLER Ss, 5-18
THE WORDS STATING TIME UNITS IN THE MODERN TURKISH WRITTEN LANGUAGE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Mutlu Aktaş  
KASİDELERDE KANÛNÎ SULTÂN SÜLEYMAN'IN "ADALET" ANLAYIŞI Ss, 19-26
THE JUSTICE SENSE OF SULEIMAN THE MAGNIFICENT IN THE QASIDES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Alver  
İLK DÖNEM TÜRK ROMANLARINDA YANLIŞ BATILILAŞMA SONUCU YABANCILAŞAN KARAKTERLER Ss, 27-36
THE ALIENATED CHARACTERS IN THE EARLY TURKISH NOVELS DUE TO THE MISCONCEPTION OF WESTERNIATION

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin Baki  
MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE YER ALAN MENKIBELER Ss, 37-57
THE EPICES OF MAWLÂNÂ’S MATHNAWI

Özet | Abstract | Tam Metin |

Erol Çamyar  
FUZÛLÎ VE BÂKÎ DİVÂNI’NDA BELÂ KAVRAMININ KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 58-99
COMPARISON OF THE TERM OF EVILEST IN FUZULİ’S AND BAKİ’S DIVAN

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin GÖNEL  
BALKANLARDA KLASİK TÜRK EDEBİYATININ HAZIRLAYICILARI OSMANLI KURUMLARI Ss, 100-106
OTTOMAN INSTITUTIONS: THE INITIATORS OF CLASSICAL TURKISH LITERATURE IN THE BALKANS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Meltem Gül  
MUHAMMED BADÁMYÁRÌ VE HİKÁYÁT’I Ss, 107-111
MUHAMMED BADÁMYÁRÌ AND HIS HİKÁYÁT’S

Özet | Abstract | Tam Metin |

Meltem Gül  
HİKAYAT’IN SES OLAYLARINDAKİ AZERİCE ÖZELLİKLER Ss, 112-118
AZERBAIJANI COMPONENTS IN SOUND EVENTS OF HİKAYAT

Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem Kale  
GURBET KUŞLARI, ESKİCİ VE OĞULLARI, VUKUAT VAR ROMANLARINDA GÖÇ OLGUSU Ss, 119-127
PHENOMEN OF IMMIGRATION IN THE NOVELS WHICH ARE “GURBET KUŞLARI, ESKİCİ VE OĞULLARI, VUKUAT VAR”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Kuzubaş  
OFLU BİLÂL EFENDİ’NİN “PEK SAKIN” REDİFLİ KASİDESİ Ss, 128-141
“PEK SAKIN” RHYMING QASIDE BELONGING OFLU BİLÂL EFENDİ

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zehra Pezük  
AHMED PAŞA DİVÂNI’NDA ÂH KAVRAMI Ss, 142-151
THE CONCEPT OF “ÂH” IN AHMED PASHA DIVAN

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Ziya Sümbüllü - Edina Ustavdıc  
BOŞNAK HALK KÜLTÜRÜNDE DOĞUM GEÇİŞ MERASİMİ ÜZERİNE TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER Ss, 152-178
SOME OBSERVATIONS AND REMARKS ON BOSNIAN BIRTDAY PARADES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Melike Gökcan Türkdoğan  
MESNEVİLERDE POETİKA Ss, 179-188
POETICS REVIEW IN MESNEVİ

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersin Teres  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Mustafa Sinan Kaçalin, Niyâzî Nevâyî'nin Sözleri ve Çağatayca Tanıklar, El-Lugatu‘n-Neva’iyye ve‘l-İstişhadatu‘l-Cagata’iyye, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2011, 1111 s. + 190 v. Ss, 189-192


Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Bozkurt  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: YELTEN, Muhammet (2009). Eski Anadolu Türkçesi ve Örnek Metinler, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1073 s. Ss, 193-195


Özet | Abstract | Tam Metin |