Current Issue

27. SAYI/ NİSAN 2022 


Chief Editor

Doç. Dr. Nuh Doğan


Editor(s)

Dr. Turan Güler/ Dr. Ahmet Dağlı/ Deniz Aslan


Samsun/ Türkiye,  2022
Full text  | Cover  | Generic File  | Table of contents  | Editor's  | Editorial  | Index

Burcu Uşaklı Sandal  
Baba-Kız İlişkileri Bağlamında Nahid Sırrı Örik’in Sultan Hamid Düşerken Adlı Romanı Issue Nahid Sırrı Orik’s When Sultan Hamid Was Falling Novel in the Context of Father-Daughter Relations
Doi Number :http://dx.doi.org/

Gülser Ersoy  
Köktürk Yazıtlarında ve Eski Uygur Metinlerinde Yeterlilik Kiplik İşaretleyicilerinin Semantik Haritası ve İzledikleri Yol Issue Semantic Map of Modality Markers of Ability and Their Path in Köktürk Inscription and Old Uighur Texts
Doi Number :http://dx.doi.org/

Ali Karahan &Tuğrul Bakır  
Uyumsuzluğun Güzelliği: Ece Ayhan Şiirinin Arketipsel Yorumu Issue Beauty of Disharmony: Archetypal İnterpretation of Ece Ayhan Poetry


Furkan Coşkun  
Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatında Bir Tercüme Tenkidi Örneği: Sefiller Issue An Example Of Translation Criticism in Turkish Literature in The Reformation Era: Sefiller
Doi Number :http://dx.doi.org/

Özkan Daşdemir  
California Üniversitesi Türkçe El Yazmaları Koleksiyonu’nda Kayıtlı Bir Cönkteki Nasreddin Hoca Fıkraları Issue Nasreddin Hodja Anecdotes in a Cönk Registered in the Turkish Manuscripts Collection of the University of California
Doi Number :http://dx.doi.org/

Meltem Yanık  
II. Meşrutiyet Dönemine Ait Bir Sosyal Tenkit Örneği Olarak İbnü’l Hakkı Mehmed Tahir’in Hanımlarımıza Mahremâne Bir Mektup’u Issue The Hanımlarımıza Mahremâne Bir Mektup of İbnü’l Hakkı Mehmed Tahir as a Social Criticism Case of the Second Constitutional Era


Zahide Efe  
17. Yüzyıl Divan Şairi Ördek-zâde Mustafâ Nâzım ve Dîvânçesi Issue 17th Century Divan Poet Ördek-zade Mustafa Nazım and His Divan


Salim Küçük & Hakan Çelebi  
Aitlik Grubunun Kelime Grupları Arasındaki Yeri ve Yapısı Issue The Place And Structure Of The Belonging Group Between Word Groups


Hüseyin Bülent Oskay  
“Gönül Hanım” Romanının “Kızılelma”, “Yeni Turan”, “Aydemir” Eserleriyle Ütopya Temelinde Karşılaştırma Denemesi Issue A Trying Comparison of The Novel "Gönül Hanım" with the Works of "Kızılelma", "Yeni Turan", "Aydemir" on the Basis of Utopia


Sabahattin Çağın & Şerife Çağın  
Halit Ziya’nın Kitaplarına Girmemiş Batı Edebiyatına Dair Yazıları Issue Halit Ziya’s Articles on Western Literature That Are Not Included in his Books


Nuray Küçükler Kuşcu  
Ahmet Büke’nin Kırlangıç Zamanı Adlı Yapıtında Çocuk Edebiyatının Temel Ögeleri Issue The Basic Elements of Children's Literature in Ahmet Büke's Book Titled Kırlangıç Zamanı


Ayşe Şeyma Fındık  
N. F. Katanov Derlemelerinde Görülen Edebi Türler Issue The Literary Genres in Folk Compilations of N.F. Katanov


Sümeyra Karayiğit & Kürşat Efe  
Formulaic Words in the Novel of Çarşamba Karısı Cinayetleri of Metin Savaş Issue Metin Savaş’ın Çarşamba Karısı Cinayetleri Romanında Kalıp Sözler
Doi Number :http://dx.doi.org/