24 SayıEditör
Doç. Dr. Nuh Doğan

Editör Yardımcısı
Dr. Turan Güler- Dr. Ahmet Dağlı- Deniz Arslan

Samsun/ Türkiye, 15 Nisan  2021

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMustafa Dere  
Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Devrinin Anlatıldığı Romanlarda Yunus Emre Ss, 1-14
Yunus Emre in Novels Portrayıng the Foundatıon of the Ottoman State
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut388
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Keklik Çağlar Aysan  
Rumelili Za‘îfî Divanı‘nda Deyimler Ss, 15-37
The Idioms In Rumelılı Zaıfı’s Dıvan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut404
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kaan Yılmaz  
Eski Türkçe tapanın Kökeni Üzerine Ss, 38-46
On the Etymology of the Old Turkish tapa
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut416
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yahya Aydın  
Reşat Nuri Güntekin’in Romanlarında Kahvehaneler Ss, 47-74
Coffee Houses In The Novels Of Reşat Nuri Güntekin
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut415
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeter Torun Öğretmen  
Garibnâme’de “Kamu” Sözcüğünün Tür Özellikleri Açısından Görünümleri Ss, 75-84
Views of The Word “Kamu” In Garibnâne In Terms of Class Features
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut411
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve Ergüt  
Mit ve Efsanelerdeki “Çingene” Algısının Türkçe Atasözü, Deyim ve Kalıp Sözlerdeki Görünümleri Ss, 85-94
Perception of Gypsy in Myths and Legends Appearance in Turkish Proverbs, Idioms and Phrases
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut401
Özet | Abstract | Tam Metin |

Can Özgür  
Memlûk Kıpçakçasıyla Yazılmış Okçuluk Kitabı Hulâsa Üzerine Tespitler Ss, 95-101
Determinations on the Archery Book Hulâsa Written in Mamluk Kipchak
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut413
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeliha Gaddar  
Ziya Gökalp’ın I. Dünya Savaşı İle İlgili Şiirlerinde Dil ve Üslup Ss, 102-117
Language And Style In Ziya Gökalp’s Poems About The I. World War
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut396
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cüneyt Akın  
Cengiz Aytmatov’un Birinçi Mugalim Adlı Eserine Özolgusal Bir Yaklaşım Denemesi Ss, 118-128
An Essay in Realia Aproach The First Teacher Work of Cengiz Aytmatov
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut359
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadreddin Hüseyn  
Klasik Azerbaycan Edebiyatının Son Sufisi: Nebati Ss, 129-139
Nebati: As the Last Sufi Poet of Classical Azerbaijan Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut403
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ergün Acar  
Kastamonu ve Yöresi Ağızlarında Zarf-Fiiller Ss, 140-157
Verbal Adverb Affixes in Dialects of Kastamonu District
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut414
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mzisa Buskivadze  
Mihail Bakhatin'in Kronotop Kuramına Göre, Ahmet Hamdi Tanpinar’ın “Saatleri Ayarlama Enstitüsü” Adlı Romanında Zaman Sorunsalı Ss, 158-167
The issue of time in Ahmet Hamdi Tanpinar’s novel “Institut of Time” according to Mikhail Bakhtin’s theory of kronotop
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut405
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Karaman -  
Orhon Yazıtlarında İleri Ögeler Ss, 168-215
Forward Elements in Orkhon Inscriptions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut412
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Güven  
Esrârü’l-ʿÂrifîn Adlı Eserin İ.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi Nüshasındaki /b/ > /p/ ve /c/ > /ç/ Tonsuzlaşmaları Üzerine Ss, 216-227
Based on Devoicings /b/ > /p/ ve /c/ >/ç/ in the Copy of Esrârü’l-?Ârifîn I.U. Nadir Eserler Library
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut419
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülşah Gödek  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Tarihî Kuzeybatı Kıpçakçası Fiil Yapım Ekleri ve Tarihî Karşılaştırmalı Etimolojik Fiil Sözlüğü Ss, 228-232
Historical Northwestern Kipchak Verb Construction Affixes and Historical Comparative Etymological Verb Dictionary
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut407
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurullah Kaçmaz  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Şiirde Derin Yapı Metafor: Modern Türk Şiiri Üzerine Bir İnceleme Ss, 233-238
Deep Structure Metaphor in Poetry: A Study on Modern Turkish Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut418
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan Yaman  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Keskin, Ahmet. (2020). Adbilim, Kültürdilbilim ve Folklor Odağında Türk Kültüründe Lakaplar. Ankara: Akçağ Yayınları. 221 s. ISBN: 978-605-342-557-1 Ss, 239-243
Keskin, Ahmet. (2020). Türk Kültüründe Lakaplar, Ankara: Akçağ Yayınları. 221 s. ISBN: 978-605-342-557-1
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut410
Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih Okumuş  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Kırış, Necati (2020). Hıçkırık, İstanbul: Akademi Yayınları, 108 s. 13X19 cm, ISBN: 978-605-7747-18-1. Ss, 244-252
Kırış, Necati (2020). Hiccup, Istanbul: Academy Publications, 108 p. 13X19 cm, ISBN: 978-605-7747-18-1.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut406
Özet | Abstract | Tam Metin |