Baş Editör(ler)

29. SAYI/  ARALIK 2022


Baş Editör(ler)

Doç. Dr. Nuh DOĞAN


Editör(ler)

Doç. Dr. Turan Güler, Dr. Ahmet Dağlı, Betül Güvendi


Samsun  2022
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Yıldız Yenen Avcı -  
Ömer Seyfettin’in Eserlerinde “Vicdan” Kavramı Üzerine Bir İnceleme

 29, Ss, 1-13

An Analysis on the Concept of "Conscience" in Ömer Seyfettin's Works
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Osman Kufacı  
Divan Şiirinde Gâşiye-dâr/Gâşiye ber-Dûş (Haşa Tutucu, At Uşağı)

 29, Ss, 14-32

Gâşiye-dâr/Gâşiye ber-dûş (Saddlecloth Holder, Horse Servant) in Divan Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Mehmet Oğuzhan Kuşoğlu  
Codex Cumanicus’ta Geçen “büsre-/büsüre-” ve “yöpsin-/yöpsen-” Fiilleri Üzerine

 29, Ss, 33-51

On The Verbs “büsre-/büsüre-” and “yöpsin-/yöpsen-” Seen in Codex Cumanicus
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Meltem Gül & Cahit Sarıdağ  
Derleme Sözlüğü’nde Meyve Adlandırmaları (Yer, Eşya, Nesne, Doğa, Bitki Adlarından Oluşan Adlandırmalar, İnsana Ait Unsurlardan Kaynaklanan Adlandırmalar ve Benzetmeye Dayalı Adlandırmalar)

 29, Ss, 52-88

Fruit Nominations In The Derleme Sözlüğü (Namings Consisting Of Place, Things, Object, Nature, Plant Names, Namings Originating From Human Elements And Names Based On Simulation)
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

İlknur Tatar Kırılmış  
Osmanlı Sivil Hayatına Bir Bakış: Bursa'ya Seyahat

 29, Ss, 89-99

An Overwiev of Ottoman Civil Life: Travel to Bursa
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Ergün Acar  
Sinop'ta Halk Hekimliği ve Halk Dilinde Sağlık Deyişleri

 29, Ss, 100-176

Folk Medicine and Health Sayings In Folk Language In Sinop
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Esra Soy  
Günah Keçisi Olarak Oğuz Atay’ın Anti-Kahramanı: “Beyaz Mantolu Adam”

 29, Ss,

Oğuz Atay’s Anti-Hero as Scapegoat: “The Man with the White Coat”
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Bahar Yaman  
Anatole France’ın Thais Romanı İle Mantıku’t-Tayr’daki “Şeyh San’an” Hikâyesinin Muhtevası Üzerine Bir Karşılaştırma

 29, Ss, 196-207

A Comparison On The Content Of Anatole France's Novel Thais And The Story Of "Sheyh San'an" In Mantiku't-Tayr
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Fatih Koca  
Salâlar ile İstiklâl'e

 29, Ss,

To İstiklâl with Salas
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Buket Gönül  
Recâî-zâde Ahmed Cevdet Dîvânçesi’ndeki Deyimler Üzerine

 29, Ss,

On Idioms in Recaî-zâde Ahmed Cevdet’s Divanche
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Ali Karahan  
"Her Yerde Kendim”: Türlerarası İlişkiler Bağlamında Sait Faik Abasıyanık’ın Şiir ve Hikâyeleri

 29, Ss,

“Everywhere Myself”: Poems and Stories of Sait Faik Abasıyanık in the Context of Inter-Genre Relations
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Tolga Öntürk  
Bihiştî Ramazan’ın Mollâ Câmî’nin Mu?ammâ-i Sagîr Adlı Risalesine Yazdığı Şerh: Şerh-i Manzûme-i Mu?ammâ

 29, Ss,

Commentary Written by Bihiştî Ramazan on Mollâ Câmî's Mu'ammâ-i Sagîr: Şerh-i Manzûme-i Mu'ammâ
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Esra Kaan Çelikten  
Eski Türkçeden Türkiye Türkçesine Kadar Gelen Dinî Terminoloji

 29, Ss, 196-207

Religious Terminology From Old Turkish to Turkey Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Mehmet Güneş  
Coğrafyalar ve Kişiler Değişir, Yazgılar Benzeşir: Federico Garcia Lorca’nın Kanlı Düğün ve Turan Oflazoğlu’nun Keziban Tiyatrolarında Bitmeyen Kan Davaları

 29, Ss,

Geographies And Persons Differ, But Fates Are Similar: Unending Blood Feuds in Federico GarciaLorca's Blood Wedding And Turan Oflazoglu's Keziban
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Burcu Sıbıç & Zuhal Kültüral  
Osmanlı Türkçesi Döneminde Yazılmış Yemek Kitaplarında Türk Mutfak Kültürüyle İlgili Bazı Terimler Üzerine Değerlendirmeler

 29, Ss,

Evaluations on Some Terms Related to Turkish Culinary Culture in Cookbooks Written in the Ottoman Turkish Period
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Nilüfer Ilhan  
Bilinçdışının Labirentinde Dolaşan Bir Flanözün Romanı: Kozmik Komedya

 29, Ss, 313-323

The Novel of a Flanous Wandering in the Labyrinth of the Unconscious: Cosmic Comedy
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Songül Erdoğan  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Cumhuriyet Dönemi Türk Halk İşlemeciliği Desen ve Terminolojisinden Örnekler

 29, Ss,

Örcün Barışta, Hatice (2001), Cumhuriyet Dönemi Türk Halk İşlemeciliği Desen ve Terminolojisinden Örnekler, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları (X+196 s.) ISNB: 975-17-2620-4.
Doi Number :http://dx.doi.org/
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |