16 SayıEditör
Doç. Dr. Nuh DOĞAN

Editör Yardımcısı
Dr. Turan GÜLER - Dr. Ahmet Dağlı - Deniz ARSLAN

Samsun-Türkiye / 30 Ağustos  2018

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSalim Küçük - Ülkü Ünal  
Özne Türleri mi, Öznenin Özellikleri mi? Ss, 1-7
The Types Of The Subject Or The Features Of The Subject?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut170
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehdi Rezai  
Türkçede ala Sözcüğü Ss, 8-18
The Word ala in Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut174
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sezer Özyaşamış Şakar  
Eski Türkiye Türkçesinde Küçültme, Sevgi, Şefkat ve Acıma İşlevli Ekler Ss, 19-30
Affixes with Diminution, Love, Affection and Compassion Functions in Old Turkey Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut231
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Ziya Sümbüllü  
Türk Kültüründe Bit Ss, 31-45
Louse in Turkish Culture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut176
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulhamit Toprak  
Türk Folklor ve Kültür Tarihinde Hüseyin Nihal Atsız’ın Yeri Ss, 46-55
Hüseyin Nihal Atsız's Place in the History of Turkish Folklore and Culture
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut179
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan İsi  
Kelile ve Dimne’de Arkaik (Eskicil) Ögeler Ss, 56-89
The Archaic Elements of In Kelile And Dimne
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut180
Özet | Abstract | Tam Metin |

Servet Şengül  
Yeni Tarihselcilik Örneği Olarak Kitab-ül Hiyel’de Tarihi Unsurlar Ss, 90-103
Historical Elements In Kitab-ül Hiyel As An Example Of New Historicism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut172
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus Kaplan  
Dîvânı Meçhul Bir 16. Yüzyıl Şairi: Edirneli Tîğî ve Şiirleri Ss, 104-147
His Divan is Unknovn a 16th Century Poet: Tiği from Edirne and His Poems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut233
Özet | Abstract | Tam Metin |