Baş Editör(ler)

 

Editör
Doç. Dr. Nuh DOĞAN 

 

Editör Yardımcısı
Dr.  Turan GÜLER - Deniz ARSLAN 

 

Samsun/ Türkiye     30.04.2018 

 

 

 

 


Baş Editör(ler)
Doç. Dr. Nuh DOĞAN
Editör(ler)
Dr. Turan GÜLER - Deniz ARSLAN
Samsun/ TÜRKİYE  2018
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Erhan Aydın  
Türk Runik Harfli Uygur Yazıtlarının İçeriği ve Üzerindeki Çalışmalar
The Content and Studies on Uyghur Inscriptions with Turkish Runic Letters
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut157

Bilgin Güngör  
Rıza Tevfik Bölükbaşı’nın “Akdeniz Ufkunda Güneş Batarken Vicdanımdan Gelen Hâtifî Ses” Adlı Şiirinde Tema Dairesi ve Tematik Bağıntısallık
The Thema Circus and Thematic Relationship in the Poem Named “Akdeniz Ufkunda Güneş Batarken Vicânımdan Gelen Hâtifî Ses”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut158

Hasan İsi  
Eski Uygur Türkçesinde “Kut Kıv” İkilemesinde Geçen “Kıv” Sözcüğünün Tarihî Metinlerden Türkiye Türkçesine Serüveni
Passing Of “Kut Kıv” Hendiadyoin In Old Uyghur Turkic The Adventure Of The Word “Kıv” From Historical Text To Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut160

Yunus Kaplan  
Bilinmeyen Bir Arapça-Türkçe Manzum Sözlük: Lugat-ı Visâlî
An Unknown Arabic-Turkish Poetic Dictionary: Lugat-ı Visâlî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut164

Esra Kara Soy  
İkinci Dünya Savaşı Dönemi Türk Hikâyesinde Memurlar
Officials In The Second World War Period Turkish Story
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut155

Ertuğrul Karakuş  
Yahya Kemâl Beyatlı’nın Şiire Başlama Dönemiyle İlgili Edebiyat Tarihlerine Katkı Olarak Üsküp’te Kitâbeli Bir Mezar Taşı
An Epitaph In Skopje As A Contribution To The Literature History Of Yahya Kemal Beyatli’s Time Of Beginning Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut156

Süleyman Hilmi Kızıldağ  
Ankara ve Konya’da Yaşayan Nogay Türklerinde Hıdırellez Kutlamaları
Hidirellez Celebrations in Nogay Turks Living in Ankara and Konya
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut162

Erdem Uçar  
Kutadgu Bilig’in 221. Beyti Üzerine Düşünceler
Some Thoughts on the Verse 221 of Qutad?u Bilig
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut168

Bilgin Güngör  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Şairaneden Şiirsele Doğru Giden Yolun “Hikâye”sine Eleştirel Bir Bakış
A Critical View "Story" of the Path Going from the Bardic to the Poetic
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut161

Abdullah Yıldırım  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ferruh Ağca: Uygur Harfli Oğuz Kağan Destanı
Ferruh Agca: The Oghuz Khagan's Epic Written with Uyghur Letters
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut165