22 SayıEditör
Doç. Dr. Nuh Doğan

Editör Yardımcısı
Dr. Turan Güler- Dr. Ahmet Dağlı- Deniz Arslan

Mainz/ Almanya, 15 Ağustos  2020

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenRecep DEMİR -  
Boyalı Kuş Romanı Bağlamında II. Dünya Savaşı Yıllarında Orta Avrupa Halk Hekimliği Örnekleri Ss, 1-10
Central European Folk Medicine Examples In The Context Of Painted Bird Novel In Years Of The World War II
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut297
Özet | Abstract | Tam Metin |

Can Özgür  
Köktürk Yazıtları Üzerine Kıpçak Türkçesi Bağlamında Tespitler Ss, 11-26
Determinations on Köktürk Inscriptions in the Context of Kipchak Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut352
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melike ÜZÜM & Bilge GÖKTER GENÇER  
“Sözde” ve “Demek” Sözcükbirimlerinin Anlam ve İşlev Değişimi Ss, 27-38
Semantic and Functional Changes in the Lexemes “sozde” and “demek”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut349
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aydoğan KARA  
Salur Kazan’ın Mitik Macerasından Modern İnsanın Bilincine Arketipsel Sembolik Bir Çözümleme Ss, 39-51
An Archetypal Symbolic Analysis from Salur Kazan’s Mythic Adventure to Modern Human Consciousness
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut343
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus Kaplan & Zahide Efe  
Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî’nin Bilinmeyen Bir Eseri: “Mecmu’atü’l-Letâ’if Sandukatü’l-Ma’ârif” Ss, 52-119
An Unknown Work Of Hafız Hüseyin Ayvansarayi: “Mecmu’atü’l-Leta’if Sandukatü’l-Ma’arif”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut327
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şerife SAZAK  
Türkiye Türkçesinde Karşıtlık İşlevli Söz Dizimsel Yapılar Ss, 120-155
Syntactic Structures With Antonym Function in Turkey Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut338
Özet | Abstract | Tam Metin |

Göksel Sert  
Sözlük Birimi Tanımlarındaki Eş Anlamlıların Denetimi Ss, 156-168
Control of Synonyms in Definitions of Dictionary Unit
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut350
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Adıgüzel  
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Abdullah Efendinin Rüyaları” Hikâyesinde Söz Dizimi Ss, 169-180
The syntax in Ahmed Hamdi Tanpınar's Story "Abdullah Efendinin Rüyaları”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut345
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yıldız Yenen Avcı  
Halide Edib Adıvar’ın Romanlarında Bir Değer Olarak “Baba” Kavramı Ss, 181-194
The Concept of “Father” as a Value in the Novels of Halide Edib Adıvar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut340
Özet | Abstract | Tam Metin |

FATMA KOÇ  
Fatiha Tefsiri’ndeki Fiillerin Semantik Açıdan Değerlendirilmesi Ss, 195-209
Semantic Evaluation Of The Actions In Fatiha Tefsiri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut355
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan Şenyurt  
Nusayrîliğin Alevî-Bektaşî Edebiyatına Tesiri ve Nusayr-i Tûsî Anlatısı Ss, 210-232
The Influence of Nusayrism on Alaouite-Bektashi Literature and The Narration of Nusayri Tusi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut357
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eyyüp ACAR  
Çok Dilli Bir Sözlük İncelemesi: Tercümanü’l-Lügat Ss, 233-279
A Multilingual Dictionary Analysing: Tercümanü’l-Lügat
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut356
Özet | Abstract | Tam Metin |