Baş Editör(ler)

 

 

 

Editor

Doç. Dr. Nuh DOĞAN 

 

Editor Yardımcıları

Dr. Turan GÜLER - Dr. Ahmet Dağlı - Deniz ARSLAN 

 

15 Aralık  2020,  Mainz/ Almanya


Baş Editör(ler)
Doç. Dr. Nuh Doğan
Editör(ler)
Dr. Turan Güler- Dr. Ahmet Dağlı- Deniz Arslan
Mainz/ Almanya, 15 Aralık  2020
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Elanur Kazanlar Ürkmez  
Kazak Türkçesinde “Bes Qaruv” Kavramı Altında Yer Alan Silah Adları
Weapon Names in Kazakh Language Which Under The Concept of “Bes Qaruv”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut353

Nurdan Besli  
Budist Türk Şiirinden İslamî Dönem Türk Şiirine Aktarım Öğesi Olarak Metaforlar
Metaphors As A Transfer Element From Buddhist Turkish Poetry To Islamic Period Turkish Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut351

Yıldız Yenen Avcı  
Atasözlerimizde Ekonomi ile Toplumsal Davranışlar
Social Behavior with Economy In Our Proposals
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut347

Bilal Uysal  
Retorik Sorular ve Retorik Sorularda Anlam
Rhetorical Questions And Meaing In Rhetorical Questions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut365

Mehmet Şahin Yavuzer  
Selim İleri’nin Ölüm İlişkileri Adlı Romanında Trajik Bir Karakter: “Cemal”
“Cemal” As A Tragıc Character In The Death Relations Of Selim İleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut366

Ahmet Karaman -  
atı yitiglig kelir İfadesi Üzerinden Irk Bitig 55. ırk İçin Yeni Bir Okuma ve Anlamlandırma Önerisi
A New Reading and Interpretation Proposal for the 55th ırk of Irk Bitig via the atı yitiglig kelir Phrase
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut371

Tolga Öntürk  
XIX. Yüzyıl Şairlerinden Kavukçuzâde Niyâzî ve Divançesindeki Şiirleri
One Of The 19th Century Poets Kavukçuzâde Niyâzî And His Poems In Divançe
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut373

Nilüfer Ilhan  
Sabahattin Ali’nin Sırça Köşk Adlı Öykü Kitabındaki Masallarda Marksist Eleştirinin İzini Sürmek
Tracking The Marxıst Critic In The Tales In Sabahattin Ali’s Story Book Called Sırça Köşk
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut375

Erhan Aydın  
“Yaglakar” Adı ve Karı Çor Tegin Yazıtındaki “Karı” Sözcüğünün Anlamı Üzerine
On the Name of “Yaglakar” and the Meaning of the Word “Karı” in the Karı Cor Tegin Inscription
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut378

Ezgi Aslan  
Sözlükleri Oluşturan Temel Yapılar (Terim ve Tanım Denemeleri)
Basic Structures of Dictionaries (An Attempt To Develop Term and Definition)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut368

Şerife Çağın  
Türk Edebiyatında Göçebe Çingenelerde Gündelik Hayat ve Göçebe Çingene Kadınları
The Daily Lives And Women of Nomad Gipsies In Turkish Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut387

Murat Öztürk  
Babürname'de Şiir ve Şair
Poetry and Poem in Baburnâme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut372

Özlem Nemutlu  
Türk Edebiyatında Çingenelerde Müzik ve Dans
Music and Dance in Gypsies in Turkısh Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut386

Ercan Alkaya -  
Dede Korkut Kitabında Geçen Butun Binmek ve Sıçrayıp Binmek Deyimleri Üzerine
On The Expressions ‘Butun Binmek and Sıçrayıp Binmek’ in the Book of Dede Korkut
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut376

Fatma Özkan Kurt  
Sosyal Medya Dilinde Anlık Sözcükler: Twitter Örneği
Nonce Words in The Language of Social Media: The Example of Twitter
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut384

Tuncay Böler  
Osmanische Sprichwörter (1865) Adlı Eserdeki Türk Atasözleri ve Bu Atasözlerinin Telaffuzu -IV-
Turkish Proverbs and Their Pronunciation in Osmanische Sprichwörter (1865) -IV-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut319

İlknur Tatar Kırılmış  
Metinde Anlamın Bağımsızlaştırılmasına Dair Bir Yaklaşım
An Approach to the Increase Independence of Meaning in Text
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut381

Mustafa Günaydın  
Oğuz Qrupu Türk Dillərindəki Heyvan Anlayışı Bildirən Sözlər
The Animal Names In Oghuz Group Turkish Languages
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut374

Türkan Yeşilyurt  
Bir Kurban Olarak Düşkün Kadın
Debauched Woman As A Victim
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut369

Mehtap Alper Salih Demirbilek  
Mehmed Bin Pûlâd’ın “Terceme-i Yûsuf u Züleyhâ’sı
“Terceme-i Yûsuf u Züleyhâ” of Mehmed Bin Pûlâd
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut383

Fatih Erbay  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Öger, Adem (2020). Uygurların Dinî, Siyasi ve Kültür Tarihinde Derin İz Bırakan Seyyid Âfâk Hoca ve Tezkiresi. Ankara: Gazi Kitabevi.
Öger, Adem (2020). Uygurların Dinî, Siyasi ve Kültür Tarihinde Derin İz Bırakan Seyyid Âfâk Hoca ve Tezkiresi. Ankara: Gazi Kitabevi.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut379