Baş Editör(ler)

 

 

 

Editor

Doç. Dr. Nuh DOĞAN 

 

Editor Yardımcıları

Dr. Turan GÜLER - Dr. Ahmet Dağlı - Deniz ARSLAN 

 

15 Aralık  2020,  Mainz/ Almanya


Baş Editör(ler)
Doç. Dr. Nuh Doğan
Editör(ler)
Dr. Turan Güler- Dr. Ahmet Dağlı- Deniz Arslan
Mainz/ Almanya, 15 Aralık  2020
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Sayı Hakemleri  | Editörden  | Dizinler

Elanur Kazanlar Ürkmez  
Kazak Türkçesinde “Bes Qaruv” Kavramı Altında Yer Alan Silah Adları

 23, Ss, 1-27

Weapon Names in Kazakh Language Which Under The Concept of “Bes Qaruv”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut353
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Nurdan Besli  
Budist Türk Şiirinden İslamî Dönem Türk Şiirine Aktarım Öğesi Olarak Metaforlar

 23, Ss, 27-44

Metaphors As A Transfer Element From Buddhist Turkish Poetry To Islamic Period Turkish Poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut351
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Yıldız Yenen Avcı  
Atasözlerimizde Ekonomi ile Toplumsal Davranışlar

 23, Ss, 45-58

Social Behavior with Economy In Our Proposals
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut347
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Bilal Uysal  
Retorik Sorular ve Retorik Sorularda Anlam

 23, Ss, 59-88

Rhetorical Questions And Meaing In Rhetorical Questions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut365
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Mehmet Şahin Yavuzer  
Selim İleri’nin Ölüm İlişkileri Adlı Romanında Trajik Bir Karakter: “Cemal”

 23, Ss, 89-100

“Cemal” As A Tragıc Character In The Death Relations Of Selim İleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut366
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Ahmet Karaman -  
atı yitiglig kelir İfadesi Üzerinden Irk Bitig 55. ırk İçin Yeni Bir Okuma ve Anlamlandırma Önerisi

 23, Ss, 101-108

A New Reading and Interpretation Proposal for the 55th ırk of Irk Bitig via the atı yitiglig kelir Phrase
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut371
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Tolga Öntürk  
XIX. Yüzyıl Şairlerinden Kavukçuzâde Niyâzî ve Divançesindeki Şiirleri

 23, Ss, 109-134

One Of The 19th Century Poets Kavukçuzâde Niyâzî And His Poems In Divançe
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut373
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Nilüfer Ilhan  
Sabahattin Ali’nin Sırça Köşk Adlı Öykü Kitabındaki Masallarda Marksist Eleştirinin İzini Sürmek

 23, Ss, 135-145

Tracking The Marxıst Critic In The Tales In Sabahattin Ali’s Story Book Called Sırça Köşk
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut375
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Erhan Aydın  
“Yaglakar” Adı ve Karı Çor Tegin Yazıtındaki “Karı” Sözcüğünün Anlamı Üzerine

 23, Ss, 146-154

On the Name of “Yaglakar” and the Meaning of the Word “Karı” in the Karı Cor Tegin Inscription
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut378
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Ezgi Aslan  
Sözlükleri Oluşturan Temel Yapılar (Terim ve Tanım Denemeleri)

 23, Ss, 155-169

Basic Structures of Dictionaries (An Attempt To Develop Term and Definition)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut368
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Şerife Çağın  
Türk Edebiyatında Göçebe Çingenelerde Gündelik Hayat ve Göçebe Çingene Kadınları

 23, Ss, 170-187

The Daily Lives And Women of Nomad Gipsies In Turkish Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut387
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Murat Öztürk  
Babürname'de Şiir ve Şair

 23, Ss, 188-207

Poetry and Poem in Baburnâme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut372
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Özlem Nemutlu  
Türk Edebiyatında Çingenelerde Müzik ve Dans

 23, Ss, 208-224

Music and Dance in Gypsies in Turkısh Literature
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut386
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Ercan Alkaya -  
Dede Korkut Kitabında Geçen Butun Binmek ve Sıçrayıp Binmek Deyimleri Üzerine

 23, Ss,

On The Expressions ‘Butun Binmek and Sıçrayıp Binmek’ in the Book of Dede Korkut
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut376
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Fatma Özkan Kurt  
Sosyal Medya Dilinde Anlık Sözcükler: Twitter Örneği

 23, Ss, 233-249

Nonce Words in The Language of Social Media: The Example of Twitter
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut384
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Tuncay Böler  
Osmanische Sprichwörter (1865) Adlı Eserdeki Türk Atasözleri ve Bu Atasözlerinin Telaffuzu -IV-

 23, Ss, 250-278

Turkish Proverbs and Their Pronunciation in Osmanische Sprichwörter (1865) -IV-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut319
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

İlknur Tatar Kırılmış  
Metinde Anlamın Bağımsızlaştırılmasına Dair Bir Yaklaşım

 23, Ss, 279-288

An Approach to the Increase Independence of Meaning in Text
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut381
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Mustafa Günaydın  
Oğuz Qrupu Türk Dillərindəki Heyvan Anlayışı Bildirən Sözlər

 23, Ss, 289-367

The Animal Names In Oghuz Group Turkish Languages
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut374
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Türkan Yeşilyurt  
Bir Kurban Olarak Düşkün Kadın

 23, Ss, 368-378

Debauched Woman As A Victim
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut369
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Mehtap Alper Salih Demirbilek  
Mehmed Bin Pûlâd’ın “Terceme-i Yûsuf u Züleyhâ’sı

 23, Ss, 379-387

“Terceme-i Yûsuf u Züleyhâ” of Mehmed Bin Pûlâd
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut383
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |

Fatih Erbay  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Öger, Adem (2020). Uygurların Dinî, Siyasi ve Kültür Tarihinde Derin İz Bırakan Seyyid Âfâk Hoca ve Tezkiresi. Ankara: Gazi Kitabevi.

 23, Ss, 387-389

Öger, Adem (2020). Uygurların Dinî, Siyasi ve Kültür Tarihinde Derin İz Bırakan Seyyid Âfâk Hoca ve Tezkiresi. Ankara: Gazi Kitabevi.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut379
Öz (ENG) | Öz (TR)| Tam Metin (PDF) |